ADS


Breaking News

"แอร์พอร์ต เรล ลิงก์" เตรียมความพร้อมเปิดรับผู้มีสิทธิโครงการ “เราชนะ” ซื้อเหรียญโดยสารเพื่อใช้บริการ

     รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ เตรียมความพร้อมเปิดให้ผู้มีสิทธิโครงการ “เราชนะ” ซื้อเหรียญโดยสารเพื่อใช้บริการ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” 

     นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการ “เราชนะ” เพื่อลดภาระของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยจะมีการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ประชาชนคนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือนตลอดโครงการ ซึ่งประชาชนสามารถนำเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน รวมทั้งชำระค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะ ( ยกเว้นทางอากาศ ) ได้นั้น  ดังนั้นบริษัทจึงได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนให้ผู้มีสิทธิโครงการ “เราชนะ” สามารถซื้อเหรียญโดยสารสำหรับใช้บริการรถไฟฟ้าได้ โดยแบ่งรายละเอียดของผู้ได้รับสิทธิ และวิธีการซื้อเหรียญโดยสารได้ดังนี้

     1. ผู้ที่รับสิทธิโครงการ “เราชนะ” และเป็น “ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” 

     สำหรับผู้ที่รับสิทธิโครงการ “ เราชนะ ”และเป็น “ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ” สามารถใช้บัตร

สวัสดิการแห่งรัฐในการชำระเงินค่าเหรียญโดยสารได้ แต่จะสามารถเลือกใช้เงินช่วยเหลือจากวงเงิน “ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ” หรือ “ เราชนะ ”  โครงการใดโครงการหนึ่งได้เพียงโครงการเดียวในการซื้อเหรียญโดยสารแต่ละครั้งเท่านั้น ไม่สามารถใช้เงินช่วยเหลือจาก 2 โครงการมารวมกันเพื่อซื้อเหรียญโดยสารได้  ซึ่งผู้โดยสารต้องแจ้งเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วบริเวณห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารให้ทราบว่าต้องการใช้เงินจากโครงการใดก่อนซื้อเหรียญโดยสาร  ทั้งนี้ในกรณีที่วงเงินจากทั้ง 2 โครงการมีจำนวนเงินไม่พอในการซื้อเหรียญโดยสาร ผู้โดยสารต้องเลือกใช้เงินช่วยเหลือจากวงเงินโครงการใดโครงการหนึ่ง และชำระส่วนต่างของค่าเหรียญโดยสารที่เหลือเป็นเงินสดแทน โดยสามารถเริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 

     2. ประชาชนทั่วไปที่ได้รับสิทธิโครงการ “เราชนะ”

     สำหรับประชาชนทั่วไปที่ได้รับสิทธิโครงการ “ เราชนะ” สามารถชำระเงินค่าเหรียญโดยสารได้ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ได้กับเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วบริเวณห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร โดยสามารถเริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

     หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link