ADS


Breaking News

กรมการท่องเที่ยว เผยมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว 5 องค์ประกอบ 21 เกณฑ์ 36 ตัวชี้วัด

🚾🚰 ว่าด้วยเรื่อง ส้วม ส้วม !!!

ห้องน้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยว

แล้วห้องน้ำที่ดี ต้องมีอะบ้าง ?!?

สะอาด พื้นแห้ง อากาศโปร่ง สว่าง 😍😍

     กรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหน่วยที่พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว มีมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว สำหรับนักท่องเที่ยว ทุกเพศ ทุกวัย เพื่อตอบโจทย์เรื่องสุขอนามัย

     โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามวิถีการท่องเที่ยวใหม่ หรือ New Normal

     📲โดยนักท่องเที่ยวสามารถค้นหารายชื่อห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้ที่ http://tts.dot.go.th


กรมการท่องเที่ยว

มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว

(มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย)

5 องค์ประกอบ 21 เกณฑ์ 36 ตัวชี้วัด

     1.ความสะอาด

ㆍ ระบายอากาศได้ดี

ㆍ มีถังขยะสะอาดรองรับ

ㆍ น้ำใช้สะอาด เพียงพอ

อ่างล้างมือสภาพดี แข็งแรง สะอาด
ㆍ ภาชนะใส่ผลิตภัณฑ์ล้างมือ มีสภาพดี สะอาด มีฝาปิดมิดชิด นำเทคโนโลยีหรือภาชนะที่มีอัตลักษณ์ในพื้นที่มาใช้ พร้อมใช้งาน

ㆍ อาคารมั่นคง แข็งแรง พื้นแห้ง สะอาด

ㆍ ห้องน้ำ มีป้ายระบุประเภท ขนาดเหมาะสม ไม่มีคราบ ไม่มีกลิ่น ประตูมีสภาพที่ดีล็อคได้ มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบ พร้อมใช้งาน แข็งแรงทนทาน

ㆍ ที่ปัสสาวะทำด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด มีระบบป้องกันการปนเปื้อน/กลิ่น ขนาดและระยะเหมาะสม


     2.ความปลอดภัย

ㆍ ที่ตั้ง เดินทางเข้าถึงสะดวก และไม่อยู่ในที่ลับตา

ㆍ มีระบบรักษาความปลอดภัย

ㆍ แสงสว่างเพียงพอ


     3. ความสะดวก

ㆍ สะดวกสำหรับผู้ใช้บริการทั่วไป (แยกห้องน้ำสำหรับหญิงและชาย และมีป้ายบอกชัดเจน)

ㆍสะดวกสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์ (ห้องน้ำได้มาตรฐานสากล มีป้ายบอกชัดจน มีห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ มีราวเกาะพยุง)

ㆍ มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น อาทิ เครื่องเป่ามือ กระดาษชำระ ผ้าสำหรับเช็ดมือ สภาพดี สะอาด


     4. การออกแบบและจัดการสิ่งแวดล้อม

ㆍ คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานเป็นไปตามกฎหมาย 

ㆍ การป้องกันมิให้กิดเหตุรำคาญแก่ชุมชนข้างเคียง

ㆍ คำนึงถึงธรรมชาติแวดล้อม และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

เลือกใช้วัสดุคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน

ㆍ ตกแต่งบริเวณโดยรอบอาคาร ที่สวยงามและสะอาด

ㆍ มีการประชาสัมพันธ์ การรักษาความสะอาด การประหยัดพลังงาน และความปลอดภัยในการเดินทาง


     5. การบริหารจัดการและคุณภาพการบริการ

ㆍ มีนโยบายทำความสะอาดและสุขลักษณะที่ดี

ㆍ ดูแลรักษาอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

ㆍ มีพนักงานทำความสะอาดอย่างถูกวิธี

ㆍ มีการติดตามและประเมินผลและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

http://tts.dot.go.th