ADS


Breaking News

แถลงการณ์สภากาชาดไทย เรื่อง บุคลากรสภากาชาดไทยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

     ตามที่ปรากฏว่ามีบุคลากรสภากาชาดไทย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันในจังหวัดอ่างทอง และเข้ามาปฏิบัติงานภายในสภากาชาดไทย นั้น

     สภากาชาดไทย ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบว่า สภากาชาดไทย ได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้

     1. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคทั่วบริเวณพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

     2. ซักประวัติ สืบสวนโรค และคัดกรองบุคลากรสภากาชาดไทยกลุ่มเสี่ยงเพื่อไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 41 ราย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564 โดยให้บุคลากรสภากาชาดไทย ที่มีประวัติสัมผัสเสี่ยงสูงดำเนินการกักตัวทันทีที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รวมทั้ง ปฏิบัติตามคำแนะนำของศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อย่างเคร่งครัด โดยสรุปผลการตรวจหาเชื้อของบุคลากรสภากาชาดไทย 41 ราย ดังนี้

     - ไม่พบว่าติดเชื้อ จำนวน 40 ราย

     - พบว่าติดเชื้อ จำนวน 1 ราย ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคลากรสภากาชาดไทยที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายแรก เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564)

     3. วันที่ 11 มกราคม 2564 ได้ส่งบุคลากรสภากาชาดไทย กลุ่มเสี่ยงต่ำไปตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 76 ราย (ไม่พบว่าติดเชื้อทั้ง 76 ราย)

     ทั้งนี้ สภากาชาดไทยได้มีการเตรียมความพร้อม และเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุก ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งดำเนินการปรับระบบการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อความปลอดภัย ลดความแออัด ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแก่ผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงาน

     สภากาชาดไทยขอเรียนว่า หน่วยงานต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ขอให้ทุกท่านมีความมั่นใจในมาตรการการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรฐานที่ ศบค.กำหนดเมื่อมารับบริการ

     บุคลากรของสภากาชาดไทยทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น และพร้อมให้ความช่วยเหลือ ดูแลผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ด้วยการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย ดังที่ปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา 128 ปี


(นายเตช บุนนาค)

ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร

12 มกราคม 2564