ADS


Breaking News

เนื่องใน วันครู...16 มกราคม

คุณศุภนุช ชือรัตนกุล (ครูเบล) ครูติวสอบเข้า AEIS ที่ 1 ของการเรียนประเทศสิงคโปร์ให้คำอวยพรสั้นๆ 

ครูเบล” ขอให้เด็กมีความสุขมากๆ ตั้งใจเรียน คงความฝันของตัวเอง แล้วไล่ตามความฝันของตัวเอง