ADS


Breaking News

วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564 ภายใต้ประเด็นวิจัย ดังนี้

     1. ครอบครัว ชุมชน คนรอบข้าง: ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในยุคสมัยของความพลิกผัน 

     2. ภูมิทัศน์ ภูมิศาสตร์ ภูมินิเวศ: นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมในยุคสมัยแอนโทรโพซีน 

     3. ของเก่าที่ต้องเล่าใหม่: การท้าทายพรมแดนทางทฤษฎีของศาสตร์และศิลป์ 

     4. ความรู้คืออำนาจ - มนุษยศาสตร์เพื่อการพัฒนา: การสร้างความยั่งยืนจากฐานราก ผ่านภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม และศิลปะ

     ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 - 15 มีนาคม 2564

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

     สำนักประสานงานโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

     โทรศัพท์ 098-335-2409 

     อีเมล์ nrct_maggrad@nrct.go.th