ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ

โควิด-19 

ณ วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564

     ประเทศไทย 

     ผู้ติดเชื้อสะสม 8,966 ราย(เพิ่มขึ้น 527 ราย)

     -เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 82 ราย

     -เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantineเพิ่มขึ้น

 6 ราย

     -เป็นผู้ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวโดยการคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 439 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็นแรงงานต่างด้าวที่ 2,476 ราย)


     เสียชีวิตรวม 65 ราย (วันนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต)


     รักษาหายป่วยแล้ว 4,397 ราย (49.04%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 45 ราย)


     รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 4,504 ราย

     ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ

      82 ราย มีรายละเอียดดังนี้

     จาก กรุงเทพมหานคร(15)  เพชรบุรี(1)  สุรินทร์(1)   นนทบุรี(2)   สมุทรสาคร(31)   สิงห์บุรี(3)   พระนครศรีอยุธยา(2)   สุพรรณบุรี(1)   

     อยู่ระหว่างการสอบสวน(26)

     โดยขณะนี้ จังหวัดที่พบผู้ป่วยโควิด-19

     ตามจังหวัดที่มีการรักษาในไทยตั้งแต่

     18 ธ.ค. 63-5 ม.ค. 64 มีจำนวน 56 จังหวัด

     สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

     มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 6 ราย 

และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพมหานคร (5)  

และชลบุรี (1) 

มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศอินเดีย 2 ราย

- จากประเทศตุรกี 1 ราย

- จากประเทศปากีสถาน 1 ราย

- จากประเทศสหราชอาณาจักร 1  ราย

- จากประเทศเดนมาร์ก 1 ราย

     🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 86 ล้านราย "โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมมากกว่า 1.86 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

     ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 61 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ70.9)

     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.3 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16,278 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 9.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96

     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 132 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 149 ของโลก

     🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 126,935 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 628 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 2,744   ราย

     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 120,818 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 1,741 ราย

     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 382 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย 

     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41 รายโดยกำลังรักษาอยู่ 1 ราย

     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย


     ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม