ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 

ณ วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564

     🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

     ผู้ติดเชื้อสะสม 7,379 ราย(เพิ่มขึ้น 216 ราย)

     -เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศโดยเพิ่มขึ้น 182 ราย

     -เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 2 ราย

     -เป็นผู้ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวโดยการคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 32 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมที่เป็นแรงงานต่างด้าวอยู่ที่ 1,440 ราย)


     เสียชีวิตรวม 64 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 คน)


     รักษาหายป่วยแล้ว 4,299 ราย (58.26%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 26 ราย)


     รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 3,016 ราย

     ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในส่วนที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 182 ราย มีรายละเอียดดังนี้

     จาก กรุงเทพมหานคร(18)  ชัยนาท(1)   ราชบุรี(1)   พระนครศรีอยุธยา(1)   ปทุมธานี(2)  นครปฐม(2)   

สุพรรณบุรี(1)   อ่างทอง(2)   

     อยู่ระหว่างการสอบสวน(154)

     โดยขณะนี้ จังหวัดที่พบผู้ป่วยโควิด-19

ตามจังหวัดที่มีการรักษาในไทย

ตั้งแต่ 18ธค.63-2มค.64 มีจำนวน 

53 จังหวัด

     สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

     มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 2 ราย 

และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพมหานคร (2) 

มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย

- จากประเทศอินเดีย 1 ราย 

     🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 84.3 ล้านราย "โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมมากกว่า 1.83 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 59.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ70.7)

     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.3 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,080 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 9.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96

     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 136 ของโลกและยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 149 ของโลก

     🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 125,042 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 642 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 2,697  ราย

     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 115,078 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 2,068 ราย

     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 378 ราย 

     มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย 

     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 1 ราย

     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย


    ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม