ADS


Breaking News

รพ.ในสังกัด อว. / รพ.สนาม และ OQ ในบริเวณของกระทรวง อว.

     โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โรงพยาบาลสนามและ Organizational  Ouarantine (OQ) ในบริเวณของกระทรวง อว.