ADS


Breaking News

DPAI ผนึก T-NET เสนอเทคโนโลยีดิจิทัลการฆ่าเชื้อโควิด19 ให้แก่ วสท.

DPAI จับมือพันธมิตร T-NET ผู้พัฒนานวัตกรรม

นำเสนอเทคโนโลยีดิจิทัลการฆ่าเชื้อโควิด19 ให้แก่ วสท.

นายกำพล โชคสุนทสุทธิ์ (คนที่ห้าจากขวา) นายกสมาคม นายสราวุธ บุญเลิศกุล (คนที่สามจากซ้าย) และ    ดร.ฉกาจ วิสัย (คนแรกจากขวา) กรรมการ สมาคมส่งเสริมดิจิทัลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม (สสกอ หรือ DPAI) พร้อมด้วย ดร.โกเมน พิบูลย์โรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที-เน็ต จำกัด ผู้ให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และผู้พัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโควิด-19 ด้วยรังสี UV-C (Covid-Killer) , รวมถึงเครื่องตรวจจับใบหน้าและวัดอุณหภูมิแบบดิจิทัล เพื่อนำเสนอต่อวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) สำหรับนำไปใช้และขยายผลในภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างและวิศวกรรมในลำดับต่อไป กิจกรรมดังกล่าวมี ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมรับชมการสาธิตและการนำไปใช้งาน นับเป็นอีกหนึ่ง พันธกิจของ DPAI ในฐานะองค์กรที่จะร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อน และส่งเสริมดิจิทัล เพื่อการพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะทยอยเปิดตัวความร่วมมือในการพัฒนาด้านดิจทัลเพื่อส่งเสริมภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

#เทคโนโลยีหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโควิท19 #เทคโนโลยีดิจิทัล

#ป้องกันโควิด19#เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจจับใบหน้าดิจิทัล

#ดิจิทัลเพื่อการเษตร #ดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรม

#แนวคิดเกษตรดิจิทัล #digitalagriculture

#สมาคมส่งเสริมดิจิทัลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม

#สสกอ #DPAI #DigitalPromotionforAgricultureAndIndustryAssociation