ADS


Breaking News

'TED Fund' จัดโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund) ประเดิมโรดโชว์ ที่เชียงใหม่ “TED New Gen Talent Roadshow 2021”

     กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เดินหน้าภารกิจผลักดันเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ด้วยการดำเนินโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund) ประจำปี 2564 และจัดกิจกรรม “TED New Gen Talent Roadshow 2021” เดินสายโรดโชว์ 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้ความรู้และเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ พร้อมเน้นย้ำความเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้ทุนสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจอย่างแท้จริง

     ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund กล่าวว่า “ผลตอบรับจากโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา นับว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวนกว่า 400  โครงการ โดยมีผู้ผ่านคัดเลือกและได้รับทุนจำนวน 58 โครงการ รวมมูลค่าทุนสนับสนุนกว่า 32 ล้านบาท

     โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และสนับสนุนสถาบันการศึกษาเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและการปฏิรูปประเทศไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยการใช้พลังเยาวชนเป็นกลไกขับเคลื่อน พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้โดยการสร้างประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน ซึ่งในปี 2564 มีจำนวนมากถึง 34 แห่งทั่วประเทศ

     สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ TED Fund ได้จัดให้มีกิจกรรม “TED New Gen Talent Roadshow 2021” โรดโชว์เดินสายครอบคลุมพื้นที่ 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง เพื่อให้ความรู้ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ และเชิญชวนผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ บูธนิทรรศการจากเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ การบรรยาย เสวนา ให้คำปรึกษาในการยื่นข้อเสนอโครงการโดยเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ฯลฯ โดยกำหนดจัดครั้งแรกในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ ครั้งต่อไปในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ม.นเรศวรฯ จ.พิษณุโลก และครั้งสุดท้ายที่กรุงเทพฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ ในปี 2564 TED Fund ตั้งเป้าสนับสนุนทุนแก่โปรแกรม IDEA จำนวน 200 โครงการ และโปรแกรม POC จำนวน 100 โครงการ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการให้คัดเลือก จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 600 โครงการ” ดร.ชาญวิทย์ กล่าว

     ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund) ประจำปี 2564 และกิจกรรมโรดโชว์ (ลงทะเบียนล่วงหน้า ไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยรอบแรกเปิดรับสมัครยื่นข้อเสนอโครงการในระบบ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทรศัพท์ 02-333-3700 ต่อ 4072-4074 อีเมล tedinfo@mhesi.go.th และเว็บไซต์ www.tedfund.mhesi.go.th