ADS


Breaking News

กิจกรรม ‘ศิลปะ’ ที่ ‘สาธิตกรุงเทพธนฯ’ เสริมจิตนาการในช่วงปฐมวัย เพื่อพัฒนาเด็กๆให้เติบโตอย่างสมบูรณ์

‘สาธิตกรุงเทพธนฯ’ จัดกิจกรรม ‘ศิลปะ’

สร้างการเรียนรู้ที่สำคัญต่อเด็กปฐมวัย

“ศิลปะ” เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กในวัยปฐมวัย เพราะประสบการณ์ทางศิลปะนั้น ไม่เพียงส่งเสริมการริเริ่มสร้างสรรค์ แต่ยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กในลักษณะบูรณาการ ซึ่งเป็นที่รู้กันว่า การสร้างประสบการณ์และจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ มีคุณค่าและเอื้อต่อเด็กมากที่สุด 

โดยประสบการณ์ศิลปะส่งเสริมพัฒนาการและทักษะของเด็ก ดังนี้

- พัฒนาการทางด้านร่างกาย : ช่วยพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก และพัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ

- พัฒนาการทางด้านสังคม : มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น  เรียนรู้จากกันและกัน (cooperative learning)  แลกเปลี่ยนและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักแบ่งปัน

- พัฒนาการทางด้านอารมณ์-จิตใจ : สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง (confidence) เห็นคุณค่าและภูมิใจในตนเอง (self- esteem)  มีความคิดดีและชื่นชมในผลงานของผู้อื่น  สร้างวินัยและความรับผิดชอบต่อผลงานของตัวเอง  

- พัฒนาการทางด้านสติปัญญา : มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  รู้จักคิด สังเกต และเปรียบเทียบ ใช้สัญลักษณ์แทนวัตถุหรือประสบการณ์ในการสื่อความหมาย

ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า เพราะเราเชื่อเสมอว่า จิตนาการของเด็กในช่วงปฐมวัยเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อพัฒนาพวกเขาให้เติบโตอย่างสมบูรณ์ กิจกรรมการใช้ดอกไม้แทนพู่กัน ทำให้ได้เห็นว่า เด็กๆ มีจินตนาการที่แตกต่างกัน และยังสามารถเล่าเรื่องราวของภาพวาดนั้นได้ด้วยตนเองอีกด้วย แม้วันนี้เด็กๆ จะเลอะไปบ้าง แต่ยิ่งเลอะ ก็ยิ่งเยอะประสบการณ์ค่ะ

การส่งเสริมและให้ความรู้เพิ่มเติมที่ดีๆ แบบนี้ มีที่นี่ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-408-1919-28, 02-408-8111, 02-408-1555 หรือ www.satitbtu.ac.th