ADS


Breaking News

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เข้าพบ รมว.พม.

     นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เข้าพบ รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อหารือเรื่องการรณรงค์ป้องกันความพิการแต่กำเนิดด้วยโฟลิกเอชิด และเรื่องการปักหมุดพิกัด GPS ของผู้เปราะบางทุกคน ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ ในแอพพิเคขั่นพ้นภัย เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือผู้เปราะบางได้แก่ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ในยามเกิดภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา