ADS


Breaking News

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ออกหน่วยแพทย์ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ตรวจสุขภาพให้กับชาวจังหวัดสุโขทัย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับแพทยสภาและกลุ่มศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 8 ร่วมกันจัด“โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ครั้งที่  8 ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย โดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ได้จัดส่งทีมแพทย์ผิวหนังเข้าร่วมโครงการ ตรวจโรคผิวหนังให้กับประชาชน  ประกอบด้วย รศ.พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร, อ.นพ.ชนัทธ์ กำธรรัตน์ ,พญ.วรีพร ดิสภานุรัตน์, พญ.อาภาศรี สุขสำราญ,พญ.นิธินา ยี่สิบแสน, พญ.วริศรา ตันยิ่งยง,นพ. อัครวัฒน์  ชิงชัยและพญ. ศุภกมล  ฉัตรศุภกุล