ADS


Breaking News

วศ.เปิดตลาด OTOP ของขวัญ ปีใหม่ 2564

     วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของขวัญสำหรับประชาชนในปีใหม่ตามนโยบายของ ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนากระบวนการผลิตแล้วมาจัดจำหน่าย ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผ้าและสิ่งทอ และกลุ่มของใช้ของประดับตกแต่ง หมุนเวียนเข้าร่วมจัดจำหน่าย กว่า 20 ร้านค้า ณ บริเวณด้านหน้าอาคารห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง (SAL) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
     นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพสินค้า OTOP พร้อมผลักดันให้ผู้ประกอบการยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ส่งเสริมการตลาดกับผู้บริโภค ตลอดจนเสริมสร้างโอกาสทางการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับในเวทีการค้าและขอเชิญชวนเลือกซื้อและใช้สินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและสร้างรายได้ถึงชุมชน ภายในงาน “ตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชนต้อนรับเทศกาลปีใหม่” จัดตั้งแต่วัน 14 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2564 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสช่วงเทศกาลปีใหม่ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป