ADS


Breaking News

วช. ผนึก ม.เกษตร มอบกล้าพันธุ์อ้อยสะอาดนำร่อง ช่วยเกษตรกร

วช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบกล้าพันธุ์อ้อยสะอาดนำร่อง 
ภายใต้โครงการการพัฒนาและผลิตท่อนพันธุ์สะอาดนำร่องเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
    สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบกล้าพันธุ์อ้อยสะอาดนำร่อง ภายใต้โครงการการพัฒนาและผลิตท่อนพันธุ์สะอาดนำร่อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
นายสมปรารถนา สุขทวี 
รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
     โดยมี นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  เป็นประธานในพิธีเปิด  ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล ไชยแสน จากภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม จาก วช.  ประเด็นเป้าหมายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร กลุ่มเรื่อง อ้อยและน้ำตาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
     สำหรับการมอบกล้าพันธุ์อ้อยสะอาดฯ ครั้งนี้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีท่อนพันธุ์อ้อยสะอาดเพื่อต่อยอดนำไปใช้ประโยชน์ในสภาวะแล้งที่เกษตรกรขาดแคลนท่อนพันธุ์และมอบกล้าพันธุ์สะอาดให้กับเกษตรกรในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โรงงานน้ำตาล จำนวน ๗ โรงงาน และมอบท่อนพันธุ์สะอาดจำนวน ๑,๐๐๐ ตัน ให้เกษตรกรและโรงงานน้ำตาลที่เข้าร่วมงาน