ADS


Breaking News

สุดยอด! ต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมรุ่นแรกของไทย โดย กสอ. ในโครงการ "Genius The Creation" ส่งเสริมสู่ตลาดระดับชาติ ต้อง ผลิตได้ ขายดี มีตลาดรองรับ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปั้นต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมรุ่นแรกของไทย ในโครงการ 
"จีเนียส เดอะ ครีเอชั่น" 
ส่งเสริมสู่ตลาดระดับชาติ เน้น ผลิตได้ ขายดี มีตลาดรองรับ

https://www.facebook.com/737048116416039/videos/830540494451861

     กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศผลการมอบรางวัลและวุฒิบัตรให้กับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบรุ่นแรกของประเทศไทย ในพิธีปิดโครงการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ หรือ "จีเนียส เดอะ ครีเอชั่น" ที่เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยเปิดรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรแนวคิดใหม่ รวมทั้งผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรมจากทั่วประเทศ โดยมีผู้สมัครกว่า 200 กิจการ คัดเลือกมาบ่มเพาะในรอบแรก 120 กิจการ ต่อมาคัดเหลือ 42 กิจการ เพื่อวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในรอบที่สอง และรอบสุดท้ายคัดเหลือ 10 กิจการ พร้อมรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์และจัดทำสื่อสำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในโซเชียลมีเดีย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

     นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า “กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมไทยให้มีรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยเปลี่ยนวิถีการเกษตรดั้งเดิม ผ่านกระบวนการส่งเสริมองค์ความรู้ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาให้เป็นเกษตรอุตสาหกรรมที่ดีพร้อม จึงได้จัดกิจกรรม “พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ” หรือ “จีเนียส เดอะ ครีเอชั่น” จัดโดย กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของธุรกิจการเกษตรไทยที่นำพลังของความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานเข้ากับวิสัยทัศน์ด้านการออกแบบ มาเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรกรรมแบบครบวงจร เพื่อติวเข้มองค์ความรู้ผู้ประกอบการเกษตรให้พร้อมก้าวสู่เกษตรอุตสาหกรรมที่ดีพร้อมใน 3 ทักษะสำคัญประกอบด้วย ทักษะการเป็นสมาร์ทฟาร์มมิ่ง พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกล ตลอดจนเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจาก นายโชค บูลกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย ให้คำแนะนำตลอดการจัดกิจกรรม รวมทั้งเปิดโอกาสให้คณะผู้ประกอบการที่ผ่านเข้ารอบ 42 รายในโครงการนี้ รวมทั้งโค้ช ที่ปรึกษา และคณะผู้บริหาร กสอ. ได้เข้าเยี่ยมชม การบริหารจัดการด้านฟาร์มเกษตรท่องเที่ยวและการต่อยอดทางธุรกิจ ณ ฟาร์มโชคชัยอีกด้วย

     “ส่วนทางด้านทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ อีกทั้งการคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย และการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถือเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสนใจ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก นายสมชนะ กังวารจิตต์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท พร้อมท์ ดีไซน์ จำกัด ให้ความรู้และคำแนะนำอย่างเข้มข้นตลอดกิจกรรม ควบคู่ไปกับ ทักษะการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นต้นแบบ หรือ แรงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเกษตรใช้ความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพ และเกิดการพัฒนาอยู่เสมอ โดยได้รับความร่วมมือจาก นายฉัตรชัย ระเบียบธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยอด คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้ความรู้พร้อม สร้างวิสัยทัศน์และพลังแห่งการสร้างสรรค์ด้านเกษตรกรรม ตลอดทั้งโครงการ

     “กิจกรรม จีเนียส เดอะ ครีเอชั่น ได้เริ่มเปิดโครงการมาตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ประกอบการเกษตรจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมในโครงการแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมและเกษตรกรที่มีแนวคิดใหม่ เช่น เกษตรกรที่มีแปลงปลูกหรือแปรรูป เกษตรกรภาคบริการ (ฟาร์มสเตย์ คาเฟ่ ท่องเที่ยว) เกษตรอุตสาหกรรม (สินค้าแปรรูปจากวัตถุดิบทางการเกษตร) และห่วงโซ่อุปทานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปแบบ บริษัท วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ OTOP จากนั้นจึงทำการแบ่งรอบแข่งขันใน 3 รอบ ดังนี้ 1.คัดกรองนักธุรกิจเกษตร 120 กิจการ จากยอดผู้สมัครทั้งหมด 2.คัดเลือกนักธุรกิจเกษตรเหลือเพียง 42 กิจการ และ 3. คัดเหลือเพียง 10 กิจการ สุดยอดไอดอลนักธุรกิจเกษตรจากทั่วประเทศ เพื่อวางวิสัยทัศน์ในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การแข่งขันด้านต่างๆ ของอุตสาหกรรมเกษตรวิถีใหม่ และสร้างโอกาสในการเติบโตสู่ตลาดการแข่งขันระดับโลกได้ในอนาคต” นายณัฐพล กล่าวสรุป 

     สำหรับในพิธีปิด โครงการ "จีเนียส เดอะ ครีเอชั่น" มีการมอบวุฒิบัตร และรางวัลสำคัญต่างๆ ดังนี้ 

  1 .มอบวุฒิบัตรให้กับ นักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ที่ผ่านการอบรม 42 ราย

  2. มอบบรรจุภัณฑ์ ที่ผ่านการวางวิสัยทัศน์ในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้กับ 10 สุดยอดไอดอลนักธุรกิจเกษตรไทยจากทั่วประเทศ ได้แก่ น.ส.กุสุมา  ธรรมภัทรกุล จากบริษัท ทรัพย์ส่งเสริม จำกัด, นายชัยมินพงศ์ พงศ์สุรนาถ จากบริษัท บริบูรณ์ฟาร์ม จำกัด, น.ส.ธฤตา ไกรกิจพาณิชย์ จากบริษัท ไกรกิจรุ่งเรือง จำกัด, นายบวร พฤกษาวัฒนชัย จากบริษัท ช็อกโกเลเซีย จำกัด, น.ส.ปวีณา ศัลยกำธร จากบริษัท มาบเอื้อง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด, นายวสันต์ กอบุตร จากบริษัท แคร์ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด, น.ส.สรินทิพย์ วิไลลักษณ์ จากบริษัท เบนดิโต้ ฟาร์ม จำกัด, น.ส.สิริญา ไตรโชค จากบริษัท นาวิต้าฟาร์ม จำกัด, น.ส.อารีย์ อยู่คง จากบริษัท เพื่อนสวน จำกัด และอาวาติ๊ฟ ไชยลาภ จากบริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จำกัด

  3. รางวัลพิเศษ การรับคำปรึกษาแนะนำเพื่อวางแผนความสำเร็จในธุรกิจ โดย คุณโชค บูลกุล 2 รางวัล ได้แก่ น.ส.กนิษฐา ตรีรัตนาภรณ์ กับ นายพีรวัส ทองสุข

  4. รางวัลพิเศษ การรับคำปรึกษาแนะนำเพื่อวางแผนธุรกิจสู่ความสำเร็จ โดยคุณฉัตรชัย ระเบียบธรรม 2 รางวัล ได้แก่ น.ส.ทิพรัตน์ เลิศสุรวัฒน์ กับ น.ส.ภาคินี จิวัฒนไพบูลย์

  5. รางวัลพิเศษ สิทธิ์ในการร่วมทีมเพื่อร่วมกันออกแบบบรรจุภัณฑ์กับนักออกแบบระดับโลกเพื่อสู่เวทีระดับสากล โดยคุณสมชนะ กังวารจิตต์ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ นายศุภเศรษฐ์ กิตติพล กับ นายวิวัฒน์ พริ้งจำรัส

  6. รางวัลพิเศษ Best Of The Best นักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมของโครงการ 3 รางวัล ได้แก่ นายชัยมินพงศ์  พงศ์สุรนาถ จากบริษัท บริบูรณ์ฟาร์ม จำกัด, น.ส.สรินทิพย์ วิไลลักษณ์ จากบริษัท เบนดิโต้ ฟาร์ม จำกัด, น.ส.อารีย์ อยู่คง จากบริษัท เพื่อนสวน จำกัด

     ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ga.thecreation หรือ ที่ กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 02 202 4534 หรือ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 4502 หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/dipindustry และ www.dip.go.th


#GeniusTheCreation #กสอ. #GeniusAcademy #GeniusCoaches #DIProm