ADS


Breaking News

TSPCA ลงพื้นที่ช่วยแมวไฟไหม้

     สืบเนื่องจากข่าว“วอนช่วยแมวจรจัด” เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเช่าเลขที่ 84 หมู่ 4 ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งบ้านหลังดังกล่าว ผู้เช่าเก็บแมวจรจัดมาเลี้ยงไว้ภายในบ้านกว่า 100 ตัว ได้รับความเสียหายทั้งหลัง และแมวที่อาศัยอยู่ภายในบ้านถูกไฟคลอกตายไปจำนวนหนึ่ง
     หลังจากได้ทราบข่าว วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) โดยนายสุริยัน ผาฟองยุน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และนายอาทิตย์ ไชยเชษฐ ฝ่ายกฎหมายและรับข้อร้องเรียน ได้ลงพื้นที่ติดตามข้อเท็จจริง ในเบื้องต้นได้ทราบว่า บ้านเช่าหลังดังกล่าวได้รับความเสียหายหมดทั้งหลัง  มีแมวที่รอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ ประมาณ 40 ตัว ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้ช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วยการส่งมอบอาหารแมวชนิดเม็ดน้ำหนัก 20 กิโลกรัม จำนวน 5 กระสอบ มอบกรงแมวขนาด 1x1 เมตร จำนวน 1 กรง จะกำลังวางแผนประสานงานในการช่วยเหลือแมวในระยะยาวต่อไป 
     สำหรับที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้มีการลงพื้นที่ติดตามข้อร้องเรียนและการช่วยเหลือสัตว์อย่างต่อเนื่องซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 สมาคมฯ ได้รับข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ทั้งสิ้น 111 เรื่อง สมาคมฯ ได้ประสานงานกรณีต่าง ๆ โดยการลงพื้นที่ร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหากับหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการให้การช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาหรือสนับสนุนอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์และสิ่งของจำเป็นอื่น ๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ตัวอย่างเช่น ข้อร้องเรียนกรณีการขายสัตว์ในพื้นที่ตลาดขายสัตว์จตุจักร ข้อร้องเรียนการขังสุนัขไว้ภายในบ้านและส่งเสียงดังรบกวน  ข้อร้องเรียนเรื่องการนำเต่ามาปล่อยเป็นจำนวนมาก ที่จังหวัดอ่างทอง  การรับบริจาคกรงสุนัข และนำไปมอบให้ที่จังหวัดชลบุรี  การติดตามข้อร้องเรียน การประสานหาสถานพยาบาลในกรณีแมวหรือสุนัขถูกรถชน ข้อร้องเรียนการขาดแคลนอาหารและกรงสัตว์ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งการติดตามปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในพื้นที่วัดและสถานที่ต่างๆ เป็นต้น
     สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาของสมาคมฯ ที่ผ่านมา ใช้แนวทางด้านสันติวิธี ด้วยกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน บนพื้นฐานหลักเมตตาธรรม เพื่อให้มนุษย์และสัตว์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปรกติสุข ต่อไป