ADS


Breaking News

เด็กๆ ‘สาธิตกรุงเทพธนฯ’ ตื่นเต้น ลงพื้นที่ฟาร์มสัตว์ ลงมือเรียนรู้จริง “Active Learning” ได้ทักษะรอบด้าน

‘สาธิตกรุงเทพธนฯ’ พา นร. ตะลุยฟาร์มสัตว์ 

หวังสร้างการเรียนรู้และองค์ความรู้ด้วยตนเอง

     เพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การลงมือทำ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จึงเน้นการเรียนการสอน ที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยสอดแทรกความรู้ ที่ทำให้นักเรียนไม่รู้สึกเครียดจนเกินไป อย่างล่าสุดในคลาสเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น EP4 ที่คุณครูพาเด็กๆ เข้าไปตะลุยฟาร์มสัตว์หลังโรงเรียน ที่มีสัตว์มากมายหลายชนิด ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

     ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า การเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การลงมือทำ “Active Learning” เป็นกระบวนการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง ที่เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือ การลงมือทำ ซึ่งความรู้ที่เกิดขึ้น ก็เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์นั่นเอง ความน่าสนใจของ Active Learning ก็คือ การนำผู้เรียนไปสู่พัฒนาการด้านต่างๆ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

     โดยในคลาสเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น EP4 ที่เด็กๆ ต้องมีการเรียนในเรื่องของสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เพื่อให้นักเรียน “เห็นภาพ” และแยกแยะประเภทของสัตว์ได้อย่างชัดเจน ดังนั้นคุณครูเลยพาเด็กๆ เข้าไปตะลุยฟาร์มสัตว์หลังโรงเรียน ที่มีสัตว์มากมายหลายชนิด งานนี้บอกเลยว่า เด็กๆ ตื่นเต้นกันมากๆ

     การเรียนรู้นอกห้องเรียน มีความสำคัญในกระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน เพราะเด็กๆ สามารถเรียนรู้จากสภาพจริง ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ หรือเรื่องที่สนใจ ได้จากแหล่งเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติ ก่อให้เกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้ปฏิบัติจริง และค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองแล้ว การเรียนรู้นอกห้องเรียนนี้ ยังฝึกทักษะการสังเกต การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วย

     โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล-อนุบาล 3, ประถมศึกษาปีที่ 1-6 (สามัญ), ประถมศึกษาปีที่ 1-6 (English Program), มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยทุกระดับชั้น มุ่งเน้นการสอน 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ (เรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรง Teacher และเหล่าซือ) สอบถาม โทร. 02-408-1919, 089-305-1111, inbox facebook : http://m.me/satitbtu, www.satitbtu.ac.th