ADS


Breaking News

"SACICT ก้าวสู่ปีที่ 18" เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาศักยภาพศิลปาชีพและหัตถกรรมไทย 30 ต.ค. นี้

SACICT ก้าวสู่ปีที่ 18 สืบสาน รักษา และต่อยอดคุณค่าในงานศิลปาชีพและหัตถกรรมไทย
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จัดกิจกรรม “SACICT ก้าวสู่ปีที่ 18” มุ่งมั่นสืบสาน รักษา และต่อยอดคุณค่าในงานศิลปาชีพและหัตถกรรมไทย ผ่านการพัฒนาศักยภาพสมาชิกศิลปาชีพและผู้ประกอบการหัตถกรรมไทย ให้เกิดการสร้างงานกระจายรายได้ให้ชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สวยงามทันสมัย และส่งเสริมด้านการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน เดินหน้าพัฒนาวงการศิลปหัตถกรรมไทยให้สามารถก้าวสู่การยอมรับในนานาชาติ ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างสรรค์งานหัตถกรรมไทยในมิติใหม่ พร้อมจับมือ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  และบริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ พร้อมขยายโอกาสทางการตลาดแก่งานศิลปาชีพและงานหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม และร่วมชมหอนิทรรศการพร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและหัตถกรรมไทย ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น.  ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สอบถาม โทร 1289