ADS


Breaking News

วช. ร่วมกับ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19) ตามโครงการร่วมระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม Topaz room ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้นักวิจัยได้นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัคซีน โดยมี นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะที่เป็นหน่วยสนับสนุนงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ได้สนับสนุนการดำเนินงานวิจัยด้านวัคซีน ร่วมกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีความร่วมมือและได้สนับสนุนงบประมาณร่วมกัน ในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ในระยะแรกไปแล้วหลายเทคโนโลยี โดยนักวิจัยชั้นแนวหน้าของประเทศหลายท่านได้มาร่วมนำเสนอความก้าวหน้าในการประชุมในวันดังกล่าว ทั้งนี้ วช. มีความมุ่นมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุน งานวิจัยด้านวัคซีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าคนไทยจะได้วัคซีนโควิด-19 ใช้เป็นประเทศแรก ๆ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศได้ด้วยการวิจัยต่อไป