ADS


Breaking News

อินทัช ภูมิใจ 2 รางวัลแห่งความมุ่งมั่น “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ชู 5 ปัจจัย มั่งคั่งยั่งยืน

 อินทัช คว้า 2 รางวัลเกียรติยศ

“บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี”

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

พร้อมเผย 5 ปัจจัยที่ทำให้อินทัช เติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท  อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับ 2 รางวัลเกียรติยศ “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” และ “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี” จากงาน Money & Banking Awards 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (ปี 2561-2563) สำหรับเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบปี ทางวารสารการเงินธนาคารวัดจาก 4 ปัจจัย ประกอบด้วยขนาดของบริษัท ความสามารถในการทำกำไร ผลตอบแทนจากการลงทุน และสภาพคล่องในการลงทุน

นายเอนก พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “รู้สึกดีใจและภูมิใจอย่างมากที่อินทัชได้รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 เป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน รางวัลนี้เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ทุกคนในองค์กรเพิ่มความเข้มข้นในการรักษามาตรฐาน และมุ่งมั่นยกระดับตัวเองเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน”

สิ่งที่ทำให้อินทัช ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เกิดจากการมุ่งเน้นใน 5 เรื่องสำคัญ เรื่องที่หนึ่ง คือ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทุกองค์กรจะต้องมีและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เรื่องที่สอง ให้ความสำคัญกับลูกค้า อินทัช เป็นบริษัท Asset Management Company ที่ลงทุนในบริษัทลูก ดังนั้น ผู้ถือหุ้นคือลูกค้า สิ่งที่อินทัชมุ่งเน้นจึงเป็นการสร้างผลตอบแทนให้ได้ตามที่ลูกค้าคาดหวัง เรื่องที่สาม มุ่งสู่การเติบโตที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด รวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และการมีธรรมาภิบาลที่ดี เรื่องที่สี่ ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับเพื่อให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างมืออาชีพ เรื่องที่ห้า การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วให้เข้ากับสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภค 

ทั้ง 5 เรื่องนี้เป็นสิ่งที่อินทัชพยายามรักษามาตรฐานให้อยู่ในระดับบริษัทชั้นนำ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพราะนี่คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้อินทัชประสบความสำเร็จจนถึงปัจจุบัน

------------------------------------------------

เกี่ยวกับ อินทัช

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ อินทัช เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อเชื่อมโยงความต้องการของคนไทยเข้ากับเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ด้วยการบริหารงานอย่างมืออาชีพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงสร้างมูลค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม ผลจากความมุ่งมั่นพัฒนาทำให้อินทัช ได้รับรางวัลและการรับรองต่างๆ มากมาย อาทิ รางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” และ “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี” จากงาน Money & Banking Awards 2020 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 รางวัลเกียรติยศบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากงาน “Thailand’s Top Corporate Brands Value 2019” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards) ในกลุ่มที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท และรางวัลหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 (ปี 2015-2019) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัลรายงานความยั่งยืน ปี 2562 และประกาศนียบัตร ESG 100 ปี 2020 จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ปัจจุบันการลงทุนของอินทัช ประกอบด้วย ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย ดำเนินงานภายใต้บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ ดำเนินงานภายใต้บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) รวมไปถึงธุรกิจอื่นๆ อาทิ ไฮ ช็อปปิ้ง และโครงการ อินเว้นท์ (InVent) เป็นต้น ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

cid:image003.png@01D1CADF.1B2173F0 www.intouchcompany.com     www.facebook.com/intouchcompany