ADS


Breaking News

“ทักษะแห่งอนาคต” นำพาองค์กรอยู่รอด “พัฒนาไทยให้นำหน้า ต้องพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21”

งานสัมมนา “ทักษะแห่งอนาคต” นำพาองค์กรอยู่รอด

รับคนใหม่ ปรับคนเก่า ให้ตรงกับมาตรฐานทักษะแห่งอนาคต เพื่อพาองค์กรไทยอยู่รอดในยุค New Normal

     เออาร์ไอพี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดสัมมนา “ทักษะแห่งอนาคต” นำพาองค์กรอยู่รอด รับคนใหม่ ปรับคนเก่า ให้ตรงกับมาตรฐานทักษะแห่งอนาคต เพื่อพาองค์กรไทยอยู่รอดในยุค New Normal ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร  ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “พัฒนาไทยให้นำหน้า ต้องพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21” พร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานระดับประเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในโลกอนาคตที่ภาคธุรกิจต้องรู้ ทั้งในด้านการทำงานแบบมืออาชีพ การทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และการทำงานร่วมกับคนในองค์กร ที่เป็นองค์ความรู้ในมุมมองในระดับสากลและระดับประเทศ ที่เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นำพาองค์อยู่รอดในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว พร้อมด้วยเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนในการเตรียมพร้อมรับบุคลากรรุ่นใหม่และพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จพร้อมกับองค์กร จึงขอเชิญผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมงานฟรี พร้อมรับสิทธิพิเศษในการเข้าใช้งานระบบทดสอบสมรรถนะที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคตฟรี! ดูรายละเอียดและลงทะเบียนร่วมงานได้ที่  http://reg.arip.co.th/competency เพิ่มเติมโทร. 02-642-3400 ต่อ 2105