ADS


Breaking News

TSPCA ผนึกกำลังกัน ทั้ง “เนื้อหา”และ “วิธีการ” รักสัตว์อย่างรับผิดชอบ ด้วยลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์

     วันพุธ ที่ 2 กันยายน  2563 ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครสวัสดิภาพสัตว์ จัดกิจกรรม“ลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์” ในหัวข้อ สวัสดิภาพสัตว์ (FIVE FREEDOMS) โดยมี อาจารย์สุนทรหงส์ วรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และลูกเสือ เนตรนารี  ให้การต้อนรับ 
     ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล กล่าวว่า กิจกรรม “ลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์” ในวันนี้ สืบเนื่องมาจาก สมาคมฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อบูรณาการเกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิภาพและป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนลูกเสือในระดับต่าง ๆ ด้วยเล็งเห็นประโยชน์และหลักการสำคัญของกระบวนการลูกเสือที่มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้รับการฝึกอบรมให้มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ ภายใต้กฎลูกเสือข้อ 6  “ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์”  
     สำหรับกิจกรรมลูกเสือ ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือนั้น มีกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความเมตตากรุณาต่อสัตว์ สอดแทรกอยู่ในทุกระดับของลูกเสือ  เช่นลูกเสือสำรอง ดาวดวงที่ 1 (ป.1) มีกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกสัตว์ ต้นไม้ หรือนก อย่างใดอย่างหนึ่งที่เคยเห็นและค้นหาเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งนั้นให้มากที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ ดาวดวงที่ 2 (ป.2) มีกิจกรรมการเพาะถั่วงอกหรือเมล็ดพันธุ์พืชอย่างอื่นที่งอกง่าย การรู้จักชนิดของอาหารที่พึงให้แก่สัตว์ ดาวดวงที่ 3 (ป.3) การเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ในธรรมชาติในบางประการโดยการจัดทำสมุดหรือภาพสะสมสิ่งของต่าง ๆ เช่น แมลง สิ่งมีชีวิตในสระน้ำ เป็นต้น 
     ลูกเสือสามัญ ชั้นลูกเสือตรี (ป.4) มีกิจกรมที่อยู่ในหัวข้อคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ ชั้นลูกเสือลูกเสือโท (ป.5) งานอดิเรกและเรื่องที่สนใจแสดงหมู่หรือกองลูกเสือของตนเห็นว่าตนมีทักษะหรือสมรรถภาพพอสมควรในงานที่ตนสนใจ ชั้นลูกเสือเอก (ป.6) มีกิจกรรมการจัดทำอนุทินธรรมชาติเกี่ยวกับนกหรือสัตว์เลี้ยง หรือในวิชาพิเศษ เช่น วิชานักเลี้ยงสัตว์เล็ก วิชานักธรรมชาติศึกษา วิชาการอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นต้น 
     ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือโลก (ม.1) มีกิจกรรมอยู่ในหัวข้อยอมรับและปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ ลูกเสือชั้นพิเศษ (ม.2) วิชาหน้าที่พลเมือง ในการเยี่ยมหน่วยงาน และวิชาอุดมคติและความเข้าใจคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ลูกเสือหลวง (ม.3) วิชาสิ่งแวดล้อม การศึกษาและร่วมกับปฏิบัติกับหน่วยงานในเรื่องพันธุ์สัตว์ หรือในวิชาพิเศษ วิชาผู้พิทักษ์ป่า วิชานักธรรมชาติศึกษา วิชาอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นต้น
     สำหรับ ลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือโลก (ม.4 ม.5.และม.6) มีกิจกรรมเข้าใจเรื่องราว กิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติ คณะลูกเสือโลก เข้าใจยอมรับและปฏิบัติ รวมทั้งเรียนรู้ เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล บาดแผล งูกัด แมงมุมกัด และแมลงกัดต่อย เป็นต้น
     ดังนั้นกิจกรรมในวันนี้ สมาคมฯ ได้บูรณาการหลักสูตรลูกเสือตามช่วงชั้น ร่วมกับกิจกรรมลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ โดยการผนึกกำลังกัน ทั้ง “เนื้อหา”และ “วิธีการ” ด้วยการเข้าฐานการเรียนรู้ สวัสดิภาพสัตว์ (FIVE FREEDOMS) 5 ประการ ประกอบด้วย ฐานที่ 1 อิสรภาพจากความหิวและกระหาย  ฐานที่ 2 อิสรภาพจากความไม่สะดวกสบาย ฐานที่ 3 อิสรภาพจากความเจ็บปวดและอันตราย ฐานที่ 4  อิสรภาพจากความกลัวและความเครียด ฐานที่ 5 อิสรภาพที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ ซึ่งคาดหวังว่า กิจกรรมลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์” หัวข้อ สวัสดิภาพสัตว์ (FIVE FREEDOMS) ในวันนี้ เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ “แนะโลกกว้าง สร้างภูมิคุ้มกัน” ด้านการปลูกจิตสำนึก ให้ลูกเสือ เนตรนารี เกิดความรักและความเมตตาต่อสัตว์ด้วยการรักสัตว์อย่างรับผิดชอบ ต่อไป