ADS


Breaking News

ไทยเบฟฯ “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” ชวนประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน

     บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 15-25 ปี ที่มีสัญชาติใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน ในหัวข้อ “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” ในงาน Thailand Sustainability Expo 2020 (TSX 2020) โดยต้องมีเนื้อหาแบ่งปันมุมมองและชี้ให้เห็นความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของโลก นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน โดยอ้างอิงถึง 1 ใน 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ และโน้มน้าวให้ผู้ฟังลงมือร่วมแก้ไขปัญหา กติกาเพียงแค่ส่งวิดีโอสุนทรพจน์ความยาว 3 นาที ภายในวันที่ 15 กันยายนนี้
    สำหรับสมัครสุนทรพจน์ภาษาไทย http://bit.ly/TSX_Application_Thai
     สำหรับภาษาอังกฤษส่งที่ลิงค์ http://bit.ly/TSX_Application_English
     การประกวดรอบสุดท้ายและพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ในงาน Thailand Sustainability Expo 2020 ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ 

     สามารถเข้าไปดูดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandsustainability.com/tsx หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 089-651-6989