ADS


Breaking News

‘เยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด’ ที่ ‘สาธิตกรุงเทพธนฯ’

 ‘สาธิตกรุงเทพธนฯ’ ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด

จัดโครงการ ‘เยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด’  

     โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เป็นสถานศึกษาเอกชน จัดการเรียนการสอนระดับเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมตอนปลาย หลักสูตรสามัญ และหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) โดยโรงเรียนได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดและภัยอันตรายต่างๆ ของยาเสพติดในสถานศึกษา และเพื่อเป็นการให้ความรู้กับนักเรียนให้รู้จักป้องกัน และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ “เยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด” ขึ้น โดยเป็นการดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติด และรู้จักการปฏิบัติตนให้ห่างจากสิ่งเสพติด

    โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จึงได้เรียนเชิญ พันเอกวิชัย สาคัมภีร์ นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพบก พร้อมทีมงาน มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักเรียนของโรงเรียน ณ อาคาร 4 (อาคารมิวเซี่ยม) โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เพื่อเป็นผู้แทนศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศปร.) บรรยายในโครงการ “เยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด”  ให้กับนักเรียน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด รวมทั้งยังได้สอดแทรกกิจกรรม เพื่อสร้างความมีระเบียบวินัย มีวิสัยทัศน์ รวมทั้งการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างทรงคุณค่าและยั่งยืน 

     โดย พันเอกวิชัย สาคัมภีร์ นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพบก กล่าวว่า ‘ที่นี่ถือว่าเป็นโรงเรียนอินเตอร์ฯ ที่มีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ของเด็กๆ คุณครูที่นี่น่ารักมาก เป็นกันเองกับนักเรียน จำชื่อ นิสัยของเด็กนักเรียนได้ทุกคน ขอเป็นกำลังใจให้คูณครูไทยทุกคนครับ ภาระของท่านไม่ง่ายเลย ท่านมี "หน้าที่" ที่ยิ่งใหญ่ทุกคน รักเธอที่สุดประเทศไทย’

     การส่งเสริมและให้ความรู้เพิ่มเติมที่ดีๆ แบบนี้ มีที่นี่ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-408-1919-28, 02-408-8111, 02-408-1555 หรือ www.satitbtu.ac.th