ADS


Breaking News

📊สถิติสำคัญ เกี่ยวกับโรคโควิดในแต่ละประเทศทั่วโลก🌐

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2563

     วันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกกว่า "30 ล้านราย" และมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า 9.5 แสนราย

     ▶️จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม และต่อประชากร 

     ▶️จำนวนผู้เสียชีวิตรวม และต่อประชากร 

  ▶️อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ 

     ▶️จำนวนผู้รักษาหายแล้วรวม และต่อประชากร

     ▶️อัตราผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ


     📚วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)