ADS


Breaking News

Kerry Express รับโล่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563

นายวราวุธ นาถประดิษฐ์ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านการจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย เป็นตัวแทนขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563 จากนายวิษณุ เครืองาม (ซ้าย) รองนายกรัฐมนตรี โดยเคอรี่ เอ็กซ์เพรส เป็นบริษัทขนส่งรายเดียวที่ได้รับเกียรติให้ได้รับรางวัลดังกล่าว ที่ผ่านมาเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการร่วมออกมาตรการตรวจสอบยาเสพติดในพัสดุอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งทีมพิเศษเพื่อกำกับดูแล ตรวจสอบและป้องกันการส่งยาเสพติดผ่านการส่งพัสดุ และยังได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดต่าง ๆ มาโดยตลอด งานดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ สโมสรทหารบก เมื่อเร็วๆนี้