ADS


Breaking News

เปิดนิทรรศการ “เรื่องเล่า…อนุสาวรีย์บางกอก”…ฟื้นฟูอย่างไรให้ทรงคุณค่า

เมื่อเร็ว ๆ  สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า GTC – FD เป็นผู้ดำเนินโครงการและได้จัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ความเป็นมาและรูปแบบสถาปัตยกรรมอนุสาวรีย์ 13 แห่ง โดยมีนายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร (ที่ 6 จากซ้าย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรศรี โผวาทอง (ที่ 7 จากซ้าย), ศ.สมศักดิ์ ธรรมเวชวิถี (ที่ 5 จากซ้าย) และคุณจิราภรณ์ อรัณยะนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การอนุรักษ์ในอนาคต (ที่ 4 จากซ้าย) ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดงานนิทรรศการ และเสวนา  “เรื่องเล่า…อนุสาวรีย์บางกอก”…ฟื้นฟูอย่างไรให้ทรงคุณค่า ณ โซน North Colonade ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน