ADS


Breaking News

"เอนก ประกาศคบเด็ก สร้างชาติ"

     เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษาฯ เปิดบ้านต้อนรับผู้นำนักศึกษาจาก 72 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ร่วมกิจกรรม "Young TH Leader&Innovator Club" นวัตกรรมเพื่อสังคม บทบาทสำคัญของผู้นำเยาวชนยุคใหม่ ครั้งที่ 2 หนุนงานพัฒนาชุมชนด้วยบทบาทนักศึกษาผ่านกลไกของ อว.

     เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น อว.ได้จัดเตรียมกลไกไว้ให้ผู้นำนักศึกษา ได้เข้าถึงและมาใช้ประโยชน์ในการคิดค้นพัฒนาโครงการต่างๆ ที่จะสร้างคุณค่าทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับชุมชน จังหวัดและประเทศของเรา ในฐานะผู้นำนักศึกษา เราสามารถนำไปขยายผลแนะนำเพื่อนๆ ในมหาวิทยาลัยให้ทราบถึงการสนับสนุนนี้ ให้เครือข่ายในมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกันหรือริเริ่มดำเนินการจัดตั้งเป็น Innovator’s Club ให้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนรังสรรค์นวัตกรรมกันภายในกลุ่มนักศึกษาผ่านกลไก 3 ด้าน คือ โครงการยุวชนสร้างชาติ ที่มี 3 โครงการสำคัญ คือ 

1.ยุวชนอาสา 

2.บัณฑิตอาสา

3.กองทุนยุวสตาร์ทอัพ

     ขณะที่ ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า อว.จัดกิจกรรมครั้งนี้ นำนักศึกษาและผู้นำเยาวชน มาช่วยกันคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่ช่วยลดช่องว่าง หรือ ความเหลื่อมล้ำให้เป็นรูปธรรม และเพื่อเป็นการวางรากฐานการเจริญโตทางเศรษฐกิจให้เติบโตไปได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน เพราะ นวัตกรรมเพื่อสังคม   คือ การประยุกต์ใช้ความคิดใหม่ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่ความเท่าเทียมกันในสังคม