ADS


Breaking News

"เช็คอิน ช้อป ฟิน กิน เที่ยว @อ่างทอง" พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ส่งเสริมอาชีพ สร้างโอกาส สร้างรายได้

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
จัดโครงการ ส่งเสริมอาชีพ สร้างโอกาส สร้างรายได้ ของประชาชนกิจกรรมย่อย
จัดงาน "เช็คอิน ช้อป ฟิน กิน เที่ยว @อ่างทอง"
https://www.facebook.com/737048116416039/videos/362227551480536
     วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖ คณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "เช็คอิน ช้อป ฟิน กิน เที่ยว @อ่างทอง" ภายใต้โครงการ ส่งเสริมอาชีพ สร้างโอกาส สร้างรายได้ ของประชาชนกิจกรรมย่อย ที่ห้างซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ โดยการจัดงานได้ดำเนินการตามนโยบายในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ เข้าถึงแหล่งเงินทุน และพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารและการตลาด เพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
     กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ให้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งตามแนวยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.๒๕๖o - ๕๖๔ ได้กำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน ๓ แนวทาง คือ การเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม และการส่งเสริมช่องทางการตลาดในปีงบประมาณ ๕๖๓ จังหวัดอ่างทอง มีเป้าหมายในการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวจำนวน ๙ หมู่บ้านการส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้กรอบแนวทางโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตชุมชน อัตลักษณ์เสน่ห์ของชุมชน ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ซึ่งได้เชื่อมโยงการท่องเที่ยว กับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีนักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสนับสนุนช่องทางการตลาด และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนควบคู่กันไปนับเป็นการส่งเสริมโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมายอย่างแท้จริง
     การจัดบูทการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการยกระดับ รวมจำนวน ๒ คูหาโดยมีสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ผ้า ประเภทสมุนไพร ประเภทผลิตภัณฑ์ของใช้ของประดับและของที่ระลึก และประเภทผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม จำหน่ายภายในงาน/ กิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้แก่ คูปองช้อปสินค้าฟรีมูลค่า ๑๐๐ และ ๕๐๐ บาท กิจกรรมนาทีทอง และชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังโดยการจัดงานตั้งแต่วันที่ ๔ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖ ณ ชั้น 3 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร