ADS


Breaking News

“วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” 10 ส.ค. เต็มภาคภูมิ ผู้บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ใกล้ชิดแม้วิกฤติโควิด-19

10 สิงหาคม “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” 
ร่วมเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรี ผู้ที่เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด 
แม้ในห้วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
     กระทรวงมหาดไทย ร่วมเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรี ของสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด ในโอกาส “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563 เพื่อเป็นเกียรติแก่สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 128 อย่างภาคภูมิ มั่นคง และยกย่องให้เป็นผู้นำท้องที่ผู้เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง แม้ในห้วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้มีผลงานดีเด่น ที่ได้รับคัดเลือกจากทั่วประเทศให้เป็นตัวอย่างที่ดีสืบต่อไป
     วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี นับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย นั้นก็คือ “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” โดยเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงได้พระราชทานกำเนิดกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2435 ที่บ้านเกาะ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งนับถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2563 เป็นเวลาถึง 128 ปี  
     ในการนี้เพื่อเชิดชูเกียรติสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้เป็นที่ปรากฏ ในความเสียสละในการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชน กระทรวงมหาดไทย จึงได้มีการมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 พร้อมกันนี้ ยังได้มีการนำเสนอประวัติ ความเป็นมาของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้ทราบถึงความสำคัญของสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อีกทั้งการนำเสนอผลงาน บทบาท และการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในช่วง สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเชิงบวกต่อสาธารณชน ผ่านสื่อในหลายช่องทาง และทางเว็บไซต์ www.กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com 
    โดยสารจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ได้มีสารแสดงความปรารถนาดี กล่าวถึงความสำคัญของวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้ว่า
     “กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นับเป็นกลไกสำคัญในการช่วยอำนวยการบริหารราชการแผ่นดินในระดับพื้นที่ ช่วยเหลือ ดูแล บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประขาชน และเชื่อมโยงบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนในการนำนโยบายภาครัฐไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนตลอดมา ผมขอชื่นชมและขอเป็นกำลังใจให้ทุก ๆ ท่านที่มุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และภารกิจต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะในห้วงของการแพร่ระบาดของโรดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งทุกท่านได้ทุ่มเท เสียสละปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ ในการป้องกันและการควบคุมโรคในระดับตำบลหมู่บ้าน ส่งผลให้การจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผมหวังว่าทุกท่านจะได้ร่วมกันบูรณาการทำงานเชิงรุกโดยยึดหลักภาครัฐของประขาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนร่วม เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคง ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป”
     จึงเห็นได้ว่า “กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” เป็นตัวแทนของระบบราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการปกครองท้องที่ การรักษาความสงบเรียบร้อย การดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยในระดับตำบลและหมู่บ้าน เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชน “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” อีกทั้งให้การสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกิดประโยชน์และผลดีแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนสืบไป
#วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #ทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้น #เราจะไม่ห่างประชาชน