ADS


Breaking News

วช. จัดการประชุม “รวมพลคนวิจัย : เชื้อไวรัสโรคโควิด-19 กลายพันธุ์”

     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการประชุม “รวมพลคนวิจัย : เชื้อไวรัสโรคโควิด-19 กลายพันธุ์” ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” วันที่ 6 สิงหาคม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม Lotus Suit 3 - 4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม
     การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 ได้แก่ ฐานข้อมูลพันธุกรรมเชิงโมเลกุลของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดย ดร.พิไลลักษณ์ โอกาดะ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การศึกษาความหลากหลายของจีโนมไวรัสโคโรนา SAR-2 และ จีโนมจุลินทรีย์และจากตัวอย่างผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศไทย โดย ดร.ทนพญ.สุภาภรณ์ วัชรพฤกษาดี ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, Genomic surveillance tools and lessons for the next wave (bump) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนรรถ ชูขจร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และการศึกษาวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรม และพัฒนาการตรวจวินิจฉัยจำแนกเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่สุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย