ADS


Breaking News

คิดถึงความอร่อยมาตรฐานอาหารไทย ต้องตราสัญลักษณ์ Thai SELECT

ตราสัญลักษณ์
Thai SELECT 2563  
     วันพฤห้สบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หรือ DITP หนุนผู้ประกอบการอาหารไทยสำเร็จรูปสร้างผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป รสชาติต้นตำรับเมนูอาหารไทย มาตรฐานส่งออก โดยเปิดรับสมัครผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปขอใช้/ต่ออายุตรา Thai SELECT  ประจำปี 2563  เข้าร่วมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ และมอบตราสัญลักษณ์ตามมาตรฐาน Thai SELECT เพื่อเป็นเครื่องบ่งชี้และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั่วโลกในการเลือกบริโภคอาหารไทยสำเร็จรูป รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างผู้ส่งออกไทยขยายตลาดการส่งออกสินค้าอาหารไทยสำเร็จรูปในต่างประเทศ และปรับตัวให้สอดคล้อง เหมาะสมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 โดยปีนี้มีผลิตภัณฑ์และผู้สมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งเป็นรายเดิมและรายใหม่ พบหลายรายพัฒนาตนทั้งด้านวิธีการประกอบอาหารในรูปแบบต่างๆ รวมถึงแพคเกจจิ้งเพื่อให้ได้สินค้าอาหารไทยสำเร็จรูปที่มีคุณภาพ ดูดี ทันสมัย สะดวกสบายในการปรุงอาหารหรือพร้อมรับประทาน และมีรสชาติตามตำรับอาหารไทย เตรียมรอลุ้นผลการคัดเลือก ส.ค.นี้
นายวิทยากร มณีเนตร
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กล่าวเปิดงาน

รายงานจากผู้สื่อข่าวที่เข้าร่วมสังเกตการณ์งาน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอาหารไทยสำเร็จรูป ด้วยการมอบตรา Thai SELECT ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2563  ณ อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ถนนรัชดาภิเษก) จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วม “กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอาหารไทยสำเร็จรูปด้วยการมอบตรา Thai SELECT ประจาปี 2563” โดยการพิจารณามอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป จำนวน 312 ผลิตภัณฑ์ จากจำนวนผู้ประกอบการ 33 ราย ซึ่งพบว่าในปีนี้ผู้ประกอบการได้พัฒนาตนทั้งด้านกรรมวิธีการแปรรูปอาหารและแพคเกจจิ้งได้ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยสินค้าดูดี ทันสมัย สะดวกสบาย และตอบสนองความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่ (New Normal) ในรูปแบบอาหารสำเร็จรูปทั้งอาหารพร้อมปรุง พร้อมรับประทาน น้ำจิ้ม เครื่องแกง เครื่องปรุงรส และขนมหวาน นอกจากนี้หลักสำคัญคือ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและอายุอยู่ได้นานแต่ยังคงรสชาติต้นตำรับอาหารไทยและสมบูรณ์เหมือนปรุงสุกใหม่เมื่อรับประทาน 
https://web.facebook.com/737048116416039/videos/308095016904052
นายวิทยากร มณีเนตร
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
และ
คณะกรรมการ
ร่วมพิจารณาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป
ที่ขอใช้/ต่ออายุตรา Thai SELECT ประจำปี 2563

การพัฒนาโครงการ Thai SELECT  ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปี 2563
ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เริ่มมอบให้กับร้านอาหารไทยในต่างประเทศครั้งแรกโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ต่อมารัฐบาลมีความเห็นว่าร้านอาหารไทยเป็นช่องทางสำคัญ ในการส่งออกสินค้าอาหารส่วนประกอบและวัตถุดิบในการประกอบอาหาร  จึงได้มอบความรับผิดชอบให้กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการต่อ โดยได้ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนา และส่งเสริมร้านอาหารไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2541 ซึ่งในขณะนั้นมีจำนวนร้านอาหารไทยทั่วโลกประมาณ 5,000 ร้าน ต่อมาได้มีการมอบตรา Thai SELECT เพื่อรับรองร้านอาหารไทยในต่างประเทศ 
ต่อมาในปี 2555  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ขยายการมอบตรา Thai SELECT ให้กับผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปด้วย เนื่องจากเห็นว่าในปัจจุบันวิถีการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคเริ่มหันมารับประทานอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารพร้อมรับประทานมากขึ้น ประกอบกับข้อจำกัดของร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่ไม่สามารถเสาะหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารให้ได้รสชาติไทย หรือข้อจำกัดของผู้ปรุงอาหารให้ได้ตามต้นตำหรับไทย สิ่งปรุงรสอาหารไทย เครื่องแกงสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป ที่มีรสชาติมาตรฐานตามแบบฉบับไทยจึงเป็นตัวเลือกที่ให้ความสำคัญในการตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว
โครงการ Thai SELECT  ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่อาหารไทยที่มีรสชาติไทยแท้ในตลาดโลก ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของอาหารไทย ยกระดับและส่งเสริมธุรกิจบริการร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่มีมาตรฐานการบริการและรสชาติอาหารตามแบบตำรับอาหารไทยแท้ รวมถึงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมขยายการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปไปตลาดต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐานส่งออก และผ่านการพิจารณาได้รับมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT  เพื่อให้กลุ่มผู้บริโภคในทุกภูมิภาคทั่วโลกได้รู้จักอาหารไทยที่มีรสชาติไทยแท้ เพิ่มความต้องการและนิยมบริโภคอาหารไทยในตลาดต่างประเทศมากขึ้น สร้างความมั่นใจและตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในเลือกปรุงอาหารพร้อมปรุงหรือบริโภคอาหารไทยสำเร็จรูปพร้อมรับประทานตามต้นตำรับอาหารไทย รวมถึงเพื่อสนับสนุนให้ร้านอาหารไทยในต่างประเทศสามารถหาวัตถุดิบใน Thai SELECT ซึ่งจะเป็นการขยายตลาดการส่งออกสินค้าอาหารไทย วัตถุดิบ และเครื่องปรุงรสในการปรุงอาหารไทยให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นต่อไปอีกด้วย 
สถานการณ์ปัจจุบันของโครงการ Thai SELECT (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563)
1. ร้านอาหาร Thai SELECT : มีการมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้กับร้านอาหารในต่างประเทศ จำนวน1,473 ร้าน จากจำนวนร้านอาหารไทยทั่วโลก 12,520 ร้าน โดยแบ่งตามภูมิภาคต่าง ๆ ประกอบด้วย อเมริกา 548 ร้าน, ยุโรป 303 ร้าน, เอเชีย 373 ร้าน, อาเซียน 96 ร้าน, ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 104 ร้าน, แอฟริกา 22 ร้าน, ตะวันออกกลาง 29 ร้าน
2. ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป : มีการมอบตราสัญลักษณ์Thai SELECT ให้กับผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 553 รายการผลิตภัณฑ์ จาก 50 บริษัท 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศ และผู้ประกอบการอาหารไทยสำเร็จรูปที่ได้รับมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT โดยดําเนินการประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารไทยสําเร็จรูปและธุรกิจบริการอาหารไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การออกคูหานิทรรศการ และ Product Show Case ในงานแสดงสินค้าอาหารและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของกรม

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ได้รับมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT 
     1. ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจัดแสดงสินค้าในส่วนนิทรรศการที่ได้รับจัดสรรพื้นที่ภายในงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา 1 ปี
    2. ได้รับส่วนลดค่าใช้จ่ายสมทบ ในการเข้าร่วมโครงการร้อยละ 50 ในกรณีที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้าอาหารในต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 3 ครั้งภายใน 1 ปี 
    3. ได้รับการบรรจุรายชื่อในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ www.thaiselect.com และได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงฐานข้อมูลเว็บไซต์ฐานะสมาชิก  เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของตนเอง
    4. ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงกิจกรรมประชาสัมพันธ์อาหารไทยของกรมตามความเหมาะสม
    5. ได้รับการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ของกรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป
COVID-19 ส่งผลต่อผู้ประกอบการสินค้าอาหารไทยสำเร็จรูปต้องปรับตัว
    การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายประเทศทั่วโลกออกมาตรการล็อคดาวน์ต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมาตรการและระยะเวลาการล็อคดาวน์ก็แตกต่างกันในแต่ละประเทศ และบางประเทศเริ่มผ่อนคลาย แต่บางประเทศก็ยังคงมาตรการไว้เหมือนเดิม การส่งออกของไทยในภาพรวมยังคงประสบปัญหาติดขัดอยู่  โดยเฉพาะปัญหาด้านโลจิสติกส์ที่ส่งผลกระทบการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศผู้นำเข้าต่างๆ รวมถึงการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อนำมาผลิตสินค้า  การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและการทรงตัวของอัตราการขยายตัวของการส่งออกสินค้าไทยไปตลาดต่างประเทศ โดยในตลาดยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐและจีนที่อัตราการส่งออกได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นในสินค้าก็แตกต่างกันไป ซึ่งกลุ่มสินค้าไทยที่ได้รับผลกระทบเชิงบวกในด้านการส่งออกจากสถานการณ์ของโควิด-19 คือ สินค้ากลุ่มเกษตรอาหาร ประเภทอาหารกระป๋อง แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูป อบแห้ง ซึ่งเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นในช่วงล็อคดาวน์เนื่องจากประชาชนอยู่บ้าน 
         ทั้งนี้ การขยายตัวของสินค้ากลุ่มเกษตรอาหารแม้จะเติบโตในช่วงการระบาดของโควิด-19 แต่ก็ไม่ได้ขยายตัวมากจากปี 62  เนื่องจากมีปัญหา ด้านโลจิสติกส์ โดยเฉพาะช่วง 3 เดือนแรกที่มีการระบาดมีความรุนแรง หลายประเทศใช้มาตรการล็อคดาวน์ที่ ทำให้การส่งสินค้ามีปัญหาล่าช้า จำนวนเรือเดินสมุทรลดลง ทำให้ต้องมีการต่อคิวในการส่งสินค้าลงเรือ และเมื่อถึงประเทศผู้นำเข้าก็ยังติดล็อคกับการขนส่งภายในประเทศอีก
       อย่างไรก็ตามในบางประเทศก็ดีขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีนที่ทุกอย่างคลี่คลาย หลายธุรกิจกลับมาได้แล้ว ท่าเรือในเมืองต่างก็เปิดบริการได้ จึงคาดว่าจะทำให้การส่งสินค้ากลุ่มอาหารสามารถส่งได้มากขึ้น
ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT หนุนผู้ประกอบการอาหารไทยสำเร็จรูป ในสถานการณ์ COVID-19
       การันตีความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้ผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศที่เป็นคู่ค้าได้   ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประกันได้ว่าเป็นสินค้าอาหารไทยที่มีรสชาติต้นตำรับเมนูอาหารไทย มาตรฐานส่งออก และผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์มาตรฐานของตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ซึ่งจากสถานการณ์โควิด-19 และมาตรการล็อคดาวน์ต่างๆ ที่หลากหลายประเทศทั่วโลกใช้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะการร่วมใจกันอยู่บ้าน ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคแปรเปลี่ยน มีการปรุงอาหารและรับประทานอาหารที่บ้านเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาหารไทยสำเร็จรูปที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT สามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่ (New Normal) และยังช่วยแก้ปัญหาข้อจำกัดของร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่จะหาวัตถุดิบในการปรุงค่อนข้างยากจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเป็นสินค้าเมนูอาหารไทยพร้อมรับประทาน หรือพร้อมปรุง ประกอบด้วย อาหารคาว อาหารหวาน น้ำแกงสำเร็จรูปและน้ำจิ้ม ที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารตามแบบอย่างอาหารไทย บ่งบอกเอกลักษณ์ของอาหารไทย รวมถึงมีรสชาติและรูปลักษณ์ตามแบบมาตรฐานอาหารไทย เพื่อให้ได้รสชาติมาตรฐานตามแบบฉบับไทย ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสําเร็จรูปจึงเป็นตัวเลือกที่สำคัญ