ADS


Breaking News

📊สถิติสำคัญ เกี่ยวกับโรคโควิดในแต่ละประเทศทั่วโลก🌐 ณ 6 ส.ค. 63

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563
มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกกว่า 19 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า 7 แสนราย
  ▶️จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม และต่อประชากร 
  ▶️จำนวนผู้เสียชีวิตรวม และต่อประชากร 
  ▶️อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ 
  ▶️จำนวนผู้รักษาหายแล้วรวม และต่อประชากร     
  ▶️อัตราผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ

📚วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)