ADS


Breaking News

📊สถิติสำคัญ เกี่ยวกับโรคโควิดในแต่ละประเทศทั่วโลก🌐

ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563

  •      วันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกกว่า 24.4 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า 8.3 แสนราย
      ▶️จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม และต่อประชากร 
      ▶️จำนวนผู้เสียชีวิตรวม และต่อประชากร 
      ▶️อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ 
      ▶️จำนวนผู้รักษาหายแล้วรวม และต่อประชากร     
     ▶️อัตราผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ

📚วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)