ADS


Breaking News

📊สถิติสำคัญ เกี่ยวกับโรคโควิดในแต่ละประเทศทั่วโลก🌐

ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563

วันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกกว่า 20.8 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า 7.5 แสนราย
  ▶️จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม และต่อประชากร 
  ▶️จำนวนผู้เสียชีวิตรวม และต่อประชากร 
  ▶️สัดส่วนการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ 
  ▶️จำนวนผู้รักษาหายแล้วรวม และต่อประชากร     
  ▶️สัดส่วนผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ

📚วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)