ADS


Breaking News

สจล.มอบเครื่องช่วยหายใจให้ อบจ.สระแก้ว จำนวน 15 เครื่อง เพื่อใช้ในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน

     ในวันนี้ (7 สิงหาคม 2563) เวลา 13:00 คณะแพทย์ศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย รศ.ดร.สุธา สุทธิเรืองวงศ์ ได้นำเครื่องช่วยหายใจฉุกเฉิน ขนาดเล็ก รุ่น KNIN II จำนวน 15 เครื่อง มอบให้แก่โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลชุมชน ทั้ง 9 แห่ง ในจังหวัดสระแก้ว โดย นายทรงยศ เทียนทอง (นายกคิงส์) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารส่วนราชการในจังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับ และรับมอบเครื่องช่วยหายใจดังกล่าว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
     จากสถานการณ์การระบาดของ covid-19 ทั่วโลก และเป็นภัยคุกคามต่อประชาชนไทย ความน่ากลัวของการติดเชื้อในปอดนำไปสู่ภาวะการหายใจล้มเหลว ปัญหาการขาดแคลนเครื่องช่วยหายใจเป็นวิกฤตสำคัญเมื่อมีการระบาดเป็นวงกว้าง เกินกว่าการบริการที่มีอยู่เดิมในระบบจะรับได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งต่อการปกป้องคนไทยจากความเสี่ยงดังกล่าว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)โดยอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ได้มอบนโยบายให้ทีมงานวิจัยทุกคณะร่วมกันทำเครื่องช่วยหายใจฉุกเฉิน และมอบให้หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน นำไปใช้เพื่อประคองการหายใจแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะการหายใจล้มเหลว 
     เครื่องช่วยหายใจในภาวะฉุกเฉินขนาดเล็ก (Transport Ventilator – KNIN II) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ผลิตและพัฒนาขึ้นโดยนักวิจัย สจล. ศูนย์นวัตกรรม สจล. สู้ COVID-19 เป็นนวัตกรรมตอบโจทย์โรคอุบัติใหม่
     “เพราะ “การช่วยชีวิต” คือสิ่งมหัศจรรย์ที่สุด ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยเหลือกัน จึงบังเกิดขึ้น“ นายกคิงส์ กล่าว