ADS


Breaking News

อุปกรณ์ตรวจวัดมะเร็งเต้านมสำหรับความแม่นยำทางการแพทย์ รางวัลดีเด่น

ชื่อผลงาน : อุปกรณ์ตรวจวัดมะเร็งเต้านมสำหรับความแม่นยำทางการแพทย์
เข้าร่วมในงาน
Thailand Research Expo 2020
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563
  มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิง จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมร้อยละ 37 ของมะเร็งทั้งหมด การค้นพบมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรกจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะทำให้มีโอกาสหายขาดมากยิ่งขึ้น นวัตกรรมนี้พัฒนาวิธีการตรวจวัดที่ใช้งานง่าย วิเคราะห์ได้รวดเร็ว ราคาถูก และมีความปลอดภัยต่อคนไข้ เพื่อตรวจคัดกรองหาระดับของสารบ่งชี้มะเร็ว ผู้ประดิษฐ์จึงคิดออกแบบ และประดิษฐ์อิมมูโนเซนเซอร์ขึ้นให้สามารถตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็งหลายๆชนิดพร้อมกันได้ โดยการตรวจวัดจะประกอบด้วยสองส่วน คือส่วนของขั้วไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเอง โดยสร้างด้วยเทคนิคการสกรีนบนแผ่นพลาสติกราคาถูก และระบบการตรวจวัด ที่จำเพาะเจาะจงกับสารบ่งชี้มะเร็ง โดยงานวิจัยนี้มุ่งเน้นเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดเล็ก เพื่อใช้สำหรับตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมเบื้องต้น ก่อนนำส่งผู้ป่วยสู่โรงพยาบาลขนาดใหญ่
     ขอขอบคุณทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (CEMB) , ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) , ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC) และบัฒฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    ได้รับรางวัลจากงานประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี 2563 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
     1. รางวัลนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับดีเด่น
     2. รางวัลข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับดีเด่น
     3. รางวัลเหรียญทอง
    ชื่อสถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายชื่อนักศึกษา
1. นางสาวสุภารัตน์ คชฉิม   
2. นางสาวสุภาธิณี คงแก้ว
3. นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์    
4. นางสาวมารียัม หะยีอาบู    
5. นางสาวกัสริน สายสหัส     
6. นายอัสมี สอและ     
7. นายกฤตภาส แก้วหนู    
8. นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ     
อาจารย์ที่ปรึกษา 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา

     ติดต่อ 0910487319  
E-mail: lwarakorn@yahoo.com
     ที่อยู่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทนทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา