ADS


Breaking News

เชิญชมงานซื้อขายรถวิถีใหม่ ถูก ดี “บิ๊กมอเตอร์เซล 2020” 21-30 สิงหาคมนี้ ณ ไบเทค บางนา

นายจรวย ขันมณี ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน “บิ๊กมอเตอร์เซล 2020”  พร้อมคณะทำงานจากยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป เปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมงานซื้อขายรถวิถีใหม่ ถูก ดี วันที่ 21-30 สิงหาคม ศกนี้  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ฮอลล์ 101-105 
                      *********
รายชื่อบุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)
  1. วศิน ศิลป์วุฒยา กรรมการอำนวยการฝ่ายสถานที่บริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป
  2. กนกกาญจน์ แก้วตระกูลโชติ กรรมการอำนวยการฝ่ายการเงินบริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป 
  3. โกเมน วงศ์ศรีศาสตร์ รองประธานฝ่ายโฆษณาบริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป
  4. จิตต์จรวย ขันมณี รองประธานบริหาร บริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป 
  5. จรวย ขันมณีประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป 
  6. จตุพรขันมณีรองประธานบริหาร บริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป 
  7. วิภาวี สิทธิโยธาคาร รองประธานบริหารทั่วไปบริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป
  8. อรุณี หอมสุวรรณ กรรมการอำนวยการฝ่ายการเงินบริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป