ADS


Breaking News

เอทีซีไอ (ATCI) ผนึก สดช. ชวนส่งผลงานร่วม TICTA2020 การประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ

เอทีซีไอร่วมกับ สดช.
เปิดรับผลงานร่วม TICTA2020
สมาคมเอทีซีไอเปิดตัวโครงการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ TICTA2020 ชูแนวคิด Digitalization for New Normal โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิท้ลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิทัลไทยให้เข้มแข็งและขับเคลื่อนประเทศด้าน Digital Transformation รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ทั้งภาครัฐและเอกชน TICTA2020 เปิดรับสมัครผลงานแล้วถึงกันยายนนี้  
โครงการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ TICTA2020 เป็นโครงการที่สมาคมเอทีซีไอดำเนินจัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์  รวมถึงผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทุกภาคส่วน TICTA2020 เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนการนำดิจิทัลไปใช้กว้างขวางขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันทางธุรกิจการค้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย 

นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย หรือ เอทีซีไอ กล่าวเปิดเผยว่า “เอทีซีไอขอขอบคุณกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ให้ทุนสนับสนุนในการดำเนินโครงการ TICTA2020 ในปีนี้ ซึ่งแสดงถึงการให้ความสำคัญของโครงการนี้ต่อการพัฒนาส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลและอุตสาหกรรมโดยภาพรวม รวมถึงการพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรมใหม่ และศักยภาพของบุคลากรในประเทศ  สมาคมขอเชิญชวนผู้ประกอบการ นิสิต นักศึกษา บริษัท Start Up มีส่วนร่วมในโครงการ TICTA2020 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลงาน การสร้างเน็ตเวิร์คในกลุ่มผู้เข้าแข่งขันอันจะช่วยต่อยอดด้านธุรกิจและการตลาด”  
สำหรับการเปิดตัวโครงการ TICTA2020  สมาคมเอทีซีไอได้รับเกียรติจากคุณปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ร่วมบรรยายพิเศษ หัวข้อ Digitalization for New Normal อันเป็นแนวคิดการจัดโครงการในปีนี้

 TICTA2020 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 หมวดหลัก และผู้ร่วมแข่งขันสามารถเลือกเข้าแข่งขัน Cross Category หรือ Technology of the Year ได้ด้วย โดยปีนี้ได้เพิ่มเทคโนโลยี Blockchain เป็นสาขาย่อยในหมวด Technology of the Year  ขณะนี้เปิดรับสมัครแล้วทางออนไลน์จนถึง 30 กันยายน 2563 นี้ ผู้สนใจร่วมประกวดสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและการรับสมัครผลงานได้ที่แฟนเพจ Thailand ICT Awards หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมเอทีซีไอ คุณปรีชญา โทรศัพท์ 089-0375974, 02 2165991-2