ADS


Breaking News

วช. พร้อมแถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

     วช. พร้อมแถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องโลตัส 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  มีผลงานวิจัยจากหน่วยงานร่วมจัดเข้าร่วมงานแถลงข่าว กว่า 30 ผลงาน ประกอบด้วย 
     -สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ผลงานเรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดของกระบือนมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
     - สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงการยุติธรรม ผลงาน โครงการศึกษาการเพิ่มคุณค่าของผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษภายใต้แบรนด์ผลิตผลคนดี 
     - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผลงานเรื่อง นวัตกรรมเครื่องกำจัดวัชพืชลอยน้ำแบบบดละเอียดสู่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรของชุมชน 
     -บริษํท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด ผลงานเรื่อง บรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อความยั่งยืน
     - กรมควบคุมโรค ผลงานเรื่อง ชุดตรวจคัดกรองภาวะพร่อมเอนไซม์ G6PD ด้วยวิธี ?นกรดรำก ดสีนพำหแำืะ หยนะ ะำหะ ใช้เวลาในการตรวจ 15 นาที ช่วยพัฒนาคุณภาพการบริการในด้านการรักษามาลาเรียให้ถูกต้องแม่นยำ
     -กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลงานเรื่อง มาตรฐานผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์
     -กรมวิชาการเกษตร ผลงานเรื่อง รถยกสูงกำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยและกลบดิน
     -กรมการข้าว ผลงานเรื่อง นวัตกรรมข้าวไทยรองรับการส่งออกของตลาดโลก
     -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผลงานเรื่อง นวัตกรรมจากผักเชียงดาราชินีผักล้านนา
     -กรมพัฒนาชุมชน ผลงานเรื่อง การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"
     -สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผลงานเรื่อง นวัตอัตลักษณ์... วว.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทย คืนกำไรสู่สังคม
     -มหาวิทยาลัยราชภัณฑ์จันทร์เกษม ผลงานเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์จากเยื่อฟางข้าวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน
     -มหาวิทยาลัยราชภัณฑ์ธนบุรี ผลงานเรื่อง ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยด้วยแนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) โดยชุมชนพูนบำเพ็ญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
     -มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ผลงานเรื่อง Covid 19 Genstrip test
     -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผลงานเรื่อง มดบริรักษ์ หุ่นยนต์ FIBO AGAINST COVID : FACO
     -สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ผลงานเรื่อง นวัตกรรมสเปรย์เคลือบผิวหน้ากากผ้าสำหรับป้องกันไวรัส COVID-19
     -กรมวิทยาศาสตร์บริการ ผลงานเรื่อง การพัฒนาชุด PPE Isolation/Surgical gown, Disposable coverall
ฯลฯ