ADS


Breaking News

“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” (Thailand Research Expo 2020) ครั้งที่ 15 New Normal สุดๆ 2-6 ส.ค. นี้

วช. จัดงาน 
“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” 
 (Thailand Research Expo 2020)
รูปแบบใหม่ New Normal
https://www.facebook.com/737048116416039/videos/456256705583240
 “อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์” 
“ทูตวิจัย” คนแรก ของประเทศไทย ประจำปี 2563  
     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ครั้งที่ 15 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ การจัดงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานของหน่วยงานในเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ New Normal และเนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงจำเป็นต้องมีมาตรการในการคัดกรองผู้เข้าร่วมงานและนิทรรศการอย่างเข้มงวดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทางกระทรวงสาธารณสุข 
     ซึ่งผู้เข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปแบบ Online คือการเข้าร่วมประชุมสัมมนาและชมนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ผ่านซ่องทางต่าง ๆ ที่ผู้จัดงานจัดทำขึ้นเพื่อรองรับการรับชมจากสถานที่ต่าง ๆ 2) รูปแบบ Onsite คือ การเข้าร่วมสัมมนาและชมนิทรรศการ ณ สถานที่จัดงาน ผ่านทางเว็บไซต์ www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ในการจัดงานมีความจำเป็นในการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเภท Onsite หากแต่ไม่จำกัดจำนวนประเภท Online และของดการลงทะเบียนหน้างาน และ Walk in ในทุกกรณี
     ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” เป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ กว่า 300 ผลงาน โดยมุ่งเน้น เชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ และงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน BCG Economy Model และในปีนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. 
ทั้งนี้ภายในงานฯ ประกอบด้วย ภาคนิทรรศการ ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราถบพิตร รัชกาลที่ 9  ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่องานวิจัยไทย นิทรรศการนวัตกรรมตอบโจทย์โรคอุบัติใหม่ 
     นิทรรศการชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม และนิทรรศการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ส่วนภาคการประชุมและสัมมนามีมากกว่า 100 เรื่อง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เช่น กิจกรรม Highlight Stage เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มีความพร้อมใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชุมชน/องค์กร/พาณิชย์ กิจกรรม Thailand Research Symposium 2020 เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยในสาขาวิชาการต่าง ๆ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อผู้สนใจและผู้ใช้ประโยชน์ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชาการในประเด็นสำคัญอื่น ๆ กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2563 การมอบรางวัล Thailand Research Expo 2020 Award ให้แก่หน่วยงานที่นำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัยภายในงานได้อย่างมีความโดดเด่นและมีคุณภาพ  กิจกรรม Research Clinic เป็นการให้คำปรึกษาในเรื่องของการวิจัย และการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาคเอกชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นพื้นที่เพื่อการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการในพระราชดำริ ผลงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย MASCOT ในปีนี้ ได้แก่ “น้องแกล้งดิน” ซึ่งได้แนวความคิดจากการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานพระราชดำรัสหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “ทฤษฎีแกล้งดิน” ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริ
     นอกจากนี้ ยังได้เปิดตัว “ทูตวิจัย” คนแรก ของประเทศไทย ประจำปี 2563 “อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์” อีกด้วย
     วช. แถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องโลตัส 1 - 4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ มีผลงานวิจัยจากหน่วยงานร่วมจัดเข้าร่วมงานแถลงข่าว กว่า 30 ผลงาน ประกอบด้วย
     -สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ผลงานเรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดของกระบือนมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
    - สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงการยุติธรรม ผลงาน โครงการศึกษาการเพิ่มคุณค่าของผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษภายใต้แบรนด์ผลิตผลคนดี
     - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผลงานเรื่อง นวัตกรรมเครื่องกำจัดวัชพืชลอยน้ำแบบบดละเอียดสู่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรของชุมชน
     -บริษํท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด ผลงานเรื่อง บรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อความยั่งยืน
     - กรมควบคุมโรค ผลงานเรื่อง ชุดตรวจคัดกรองภาวะพร่อมเอนไซม์ G6PD ด้วยวิธี ?นกรดรำก ดสีนพำหแำืะ หยนะ ะำหะ ใช้เวลาในการตรวจ 15 นาที ช่วยพัฒนาคุณภาพการบริการในด้านการรักษามาลาเรียให้ถูกต้องแม่นยำ
     -กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลงานเรื่อง มาตรฐานผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์
     -กรมวิชาการเกษตร ผลงานเรื่อง รถยกสูงกำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยและกลบดิน
     -กรมการข้าว ผลงานเรื่อง นวัตกรรมข้าวไทยรองรับการส่งออกของตลาดโลก
     -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผลงานเรื่อง นวัตกรรมจากผักเชียงดาราชินีผักล้านนา
     -กรมพัฒนาชุมชน ผลงานเรื่อง การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"
     -สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผลงานเรื่อง นวัตอัตลักษณ์... วว.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทย คืนกำไรสู่สังคม
     -มหาวิทยาลัยราชภัณฑ์จันทร์เกษม ผลงานเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์จากเยื่อฟางข้าวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน
     -มหาวิทยาลัยราชภัณฑ์ธนบุรี ผลงานเรื่อง ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยด้วยแนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) โดยชุมชนพูนบำเพ็ญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
     -มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ผลงานเรื่อง Covid 19 Genstrip test
     -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผลงานเรื่อง มดบริรักษ์ หุ่นยนต์ FIBO AGAINST COVID : FACO
     -สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ผลงานเรื่อง นวัตกรรมสเปรย์เคลือบผิวหน้ากากผ้าสำหรับป้องกันไวรัส COVID-19
     -กรมวิทยาศาสตร์บริการ ผลงานเรื่อง การพัฒนาชุด PPE Isolation/Surgical gown, Disposable coverall
ฯลฯ
#มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2563 #ThailandResearchExpo2020
#NRCT #วช