ADS


Breaking News

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอาหารไทยสำเร็จรูปด้วยการมอบตรา Thai SELECT ประจำปี ๒๕๖๓

     วันพฤห้สบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จัด "กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอาหารไทยสำเร็จรูปด้วยการมอบตรา Thai SELECT ประจำปี ๒๕๖๓" โดยเชิญชวนผู้ประกอบการส่งออกสินค้าอาหารไทยสำเร็จรูป ที่สมัครขอใช้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2563 มาร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป และตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ยกระดับและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอาหารไทย รวมทั้งพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ ซึ่งภายใต้กิจกรรมดังกล่าวกำหนดให้มีการพิจารณามอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT และต่ออายุตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่มีรสชาติความเป็นไทยและได้รับมาตรฐานการส่งออกในระดับสากล โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ถนนรัชดาภิเษก)

     โดยกิจกรรมประกอบด้วย

     ชี้แจงรายละเอียดโครงการ

     - ความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอาหารไทยสำเร็จรูปด้วยการมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี ๒๕๖๓
     - หลักเกณฑ์การพิจารณาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป ที่ขอใช้/ขอต่ออายุตราสัญลักษณ์ Thai SELECT
     - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป ที่สมัครขอใช้/ขอต่ออายุตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปื ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
     2. คณะกรรมการร่วมพิจารณาการตัดสินผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป ที่ขอใช้/ขอต่ออายุตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
     ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป ได้แก่ อาหารไทยสำเร็จรูปพร้อมปรุงหรือพร้อมรับประทาน เครื่องแกง เครื่องปรุงรส ขนมไทย เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริโภคหรือร้านอาหารไทยสามารถปรุงอาหารไทยได้สะดวกและมีรสชาติต้นตำรับอาหารไทย ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องเป็นสินค้าส่งออกที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 

     ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ สถานการณ์ของโครงการ Thai SELECT มีการมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้กับผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน ๕๕๓ รายการผลิตภัณฑ์ จาก ๕๐ บริษัท และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ Thai SELECT กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปและธุรกิจบริการอาหารไทยอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การออกคูหานิทรรศการ และ Product Show Case ในงานแสดงสินค้าอาหารและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของกรมThai SELECT
ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ Thai SELECT

       ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เริ่มมอบให้กับร้านอาหารไทยในต่างประเทศครั้งแรกโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ต่อมารัฐบาลมีความเห็นว่าร้านอาหารไทยเป็นช่องทางสำคัญในการส่งออกสินค้าอาหาร ส่วนประกอบและวัตถุดิบในการประกอบอาหาร จึงได้มอบความรับผิดชอบให้กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการต่อ

     กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมร้านอาหารไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปิ ๒๕๔๑ ซึ่งในขณะนั้นมีจำนวนร้านอาหารไทยทั่วโลกประมาณ ๕,๐๐๐ ร้านและต่อมาได้มีการมอบตรา Thai SELECT เพื่อรับรองร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศ เช่น การพัฒนาพ่อครัว/แม่ครัวไทยในต่างประเทศ การจัตกิจกรรมส่งเสริมการตลาต และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรมฯ ได้ปรับแผนแนวทางการดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวัตถุประสงค์ของโครงการพอสรุปได้ดังนี้
     - เพื่อเผยแพร่อาหารไทยที่มีรสชาติไทยแท้โดยใช้วัตถุติบและส่วนประกอบการปรุงอาหารของไทย
     - เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของอาหารไทย และเผยแพร่อาหารไทยสู่ผู้บริโภคชาวต่างประเทศรวมถึงการบริการ และสินค้าไทยที่ใช้ตกแต่งร้าน
     - เพื่อกระตุ้นความต้องการบริโภคอาหารไทย วัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารไทย
     - เพื่อส่งเสริมอุตสหกรรมอาหารไทยให้ปรับตัวรองรับความต้องการของตลาดต่างประเทศ
     - เพื่อให้ตรา Thai SELECT เป็นที่รู้จักมากขึ้น
     - เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าที่เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารไทย

     ในปี ๒๕๕๕ กรมฯ ได้ขยายการมอบตรา Thai SELECT ให้กับผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปด้วย เนื่องจากเห็นว่าในปัจจุบันวิถีการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคเริ่มหันมารับประทานอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารพร้อมรับประทานมากขึ้น ประกอบกับข้อจำกัดของร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่ไม่สามารถเสาะหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารให้ได้รสชาติไทย หรือข้อจำกัดของผู้ปรุงอาหารให้ได้ตามต้นตำหรับไทย สิ่งปรุงรสอาหารไทย เครื่องแกงสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่มีรสชาติมาตรฐานตามแบบฉบับไทยจึงเป็นตัวเลือกที่สำคัญในการตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว