ADS


Breaking News

จำนวนผู้เดินทางเข้าประเทศทางอากาศและด่านชายแดนที่ต้องกักกัน

     จำนวนผู้เดินทางเข้าประเทศทางอากาศและด่านชายแดนที่ต้องกักกันในสถานที่ของรัฐส่วนกลาง (SQ) และส่วนภูมิภาค (LQ) ตั้งแต่วันที่ 5 - 19 กรกฏาคม 2563 #ไวรัสโคโรนา #วช. #NRCT #COVID-19