ADS


Breaking News

ดร.ดร๊าฟ ลุยสร้างงาน “ขับโดรน” ให้โดนใจ

     ทุกวิกฤตย่อมมีโอกาส หลังจากปัญหาโควิดคลี่คลายลงแต่ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนยังไม่คลี่คลาย ปัญหาการว่างงานเป็นปัญหาที่กระทรวงแรงงานต้องเข้าไปดูแลอย่างจริงจัง การสร้างอาชีพใหม่จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ
     การขับโดรนเพื่อการเกษตร เป็นอาชีพหนึ่งที่ขาดแคลนในประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งในวันนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด เพื่อพัฒนาและสร้างนักขับโดรนเพื่อการเกษตร โดยจะดําเนินการคัดเลือกผู้ท่ีสนใจเป็นผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) โดยจัดอบรมในเรื่อง ความปลอดภัยและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง การผสมสารท่ีใช้ในการพ่น การบังคับหรือการปล่อยอากาศยาน การขนย้ายและการเก็บรักษา และการซ่อมแซมและการ บํารุงรักษาเบื้องต้น ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องกับกฎหมายการขึ้นทะเบียนของสํานักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
     ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง โดยกําหนดแผนจัดฝึกอบรม จํานวน 3 ครั้ง ได้แก่ (1) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี (2) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2563 ณ สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี และ (3) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2563 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม รุ่นละ 20 คน รวมท้ังสิ้น 60 คน รวมทั้งมีแผนจะขยายผลการฝึกอบรมไปสู่พื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ