ADS


Breaking News

กรมศุลกากร ตรวจยึดเมทแอมเฟตามีน (ไอซ์) มูลค่ากว่า 3.5 ล้านบาท

กรมศุลกากร โดยสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ไอซ์) น้ำหนักประมาณ 1.04 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 3.5 ล้านบาท ณ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 

ตามที่ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายด้านการควบคุมทางศุลกากร และปกป้องสังคมอย่างเคร่งครัด จึงสั่งการให้ นายสรศักดิ์ มีนะโตรี รองอธิบดี และนายกฤษฎา ทองธรรมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ เข้มงวดในการสกัดกั้น ป้องกัน และปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดให้โทษผ่านทางไปรษณีย์ ซึ่งมีแนวโน้มลักลอบเข้ามาในประเทศมากขึ้น นั้น

     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศุลกากรฝ่ายตรวจคัดไปรษณียภัณฑ์ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ พบพัสดุต้องสงสัยที่ส่งมาจากต่างประเทศเพื่อนำผ่านไปยังประเทศที่สาม จำนวน 1 หีบห่อ น้ำหนักรวมหีบห่อประมาณ 5.73 กิโลกรัม จึงร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นำกล่องพัสดุดังกล่าวไปตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซเรย์ พบภาพวัตถุต้องสงสัยบริเวณด้านล่างของกล่องพัสดุ จึงได้ทำการเปิดหีบห่อเพื่อตรวจสอบ ผลการตรวจสอบพบเสื้อผ้าใช้แล้ว จำนวน 16 ชิ้น น้ำหนัก 3.73 กิโลกรัม และวัตถุต้องสงสัยมีลักษณะเป็นผลึกใสเหมือนน้ำแข็ง จำนวน 1 ถุง มีน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 1.04 กิโลกรัม ซุกซ่อนบริเวณด้านล่างของกล่องกระดาษ จึงนำวัตถุต้องสงสัยดังกล่าวมาทดสอบด้วยน้ำยาทดสอบสารเสพติด พบว่าวัตถุดังกล่าวทำปฏิกิริยากับน้ำยาทดสอบเปลี่ยนจากใสเป็นน้ำตาลในเวลาต่อมา โดยวัตถุดังกล่าวเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ไอซ์) น้ำหนักประมาณ 1.04 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 3.5 ล้านบาท
     ทั้งนี้ เมทแอมเฟตามีน (ไอซ์) จัดเป็นยาเสพติดประเภท 1 ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 กรณีนี้จึงเป็นการนำของต้องห้ามผ่านเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อส่งไปยังประเทศที่สาม อันเป็นความผิดตามมาตรา 244 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่ศุลกากร จึงได้ทำบันทึกการตรวจยึดและยึดของตามรายการดังกล่าวข้างต้นไว้ตามมาตรา 166 และ 167 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป