ADS


Breaking News

TSPCA จัดโครงการ สะพานบุญเพื่อสัตว์ สู้ภัยโควิด- 19

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ทำให้สัตว์ได้รับผลกระทบจากข้อร้องเรียนเป็นจำนวนมาก เช่น สุนัขและแมวถูกกักขังไว้ในบ้านขาดผู้ดูแล จนกระทั่งขาดแคลนอาหารและน้ำ การนำสุนัขและแมวไปทิ้งในวัดหรือที่สาธารณะเป็นจำนวนมาก หรือแม้แต่สถานสงเคราะห์สัตว์ บ้านที่เมตตารับเลี้ยงสุนัขและแมวไว้ ขาดแคลนอาหาร หรือแม้แต่การช่วยเหลือสงเคราะห์สัตว์กรณีที่เจ็บป่วยเร่งด่วนก็ขาดผู้อุปถัมภ์ดูแล  ช้างบ้านก็มีอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการ
     สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA) ในฐานะที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ มากว่า 26 ปี จึงได้เป็นสื่อกลางประสานเพื่อจัดระดมทรัพยากร ในการช่วยเหลือสรรพสัตว์น้อยใหญ่ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยได้จัดโครงการ “สะพานบุญเพื่อสัตว์ สู้ภัยโควิด -19”  เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์องค์กร โครงการ สถานสงเคราะห์ บ้านพักพิงสัตว์ ที่ได้รับผลกระทบขาดแคลนอาหาร ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ
     โดยสามารถบริจาคช่วยเหลือสัตว์เหล่านั้นได้โดยตรง ผ่านโครงการ มูลนิธิ หรือบ้านพักพิงสัตว์ ตามรายชื่อตัวอย่าง  เช่น โครงการร่วมด้วยช่วยช้างฝ่าวิกฤติ โดวิด -19 ของ สมาคมสหพันธ์ช้างไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางเครือข่ายในการช่วยเหลือช้างเลี้ยงทั่วประเทศไทย Lanna Dog Welfare  เป็นองค์กรในการช่วยเหลือสุนัขและแมว ในภาคเหนือ โครงการบ้านรักหมาศาลายา ของ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นโครงการรณรงค์เพื่อสวัสดิภาพสุนัขจรจัด มหาวิทยาลัยมหิดลและพัฒนาต้นแบบสาธิตการจัดการสุนัขจรจัดในชุมชนอย่างยั่งยืน มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือช้างและสนับสนุนกิจกรรมในโครงการอนุรักษ์ช้างไทยชายแดนตาก โครงการเสริมโป่งช้าง ในธรรมชาติและคลินิกสุขภาพช้างเคลื่อนที่  โครงการช่วยเหลือสัตว์ วัดโตนด ม.5 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา อุปการะเลี้ยงดู สุนัขและแมวกว่า 500 ตัว  โครงการสงเคราะสัตว์บ้านคุณจิดาภา ธนูเทพ เลขที่ 455/3 ม.7 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี อุปการะเลี้ยงดู สุนัขและแมวกว่า 800 ตัว โครงการสงเคราะห์สัตว์บ้านคุณตวงรัตน์  ปานปลั่ง  เลขที่ 145 ม.10 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี อุปการะเลี้ยงดู สุนัขและแมวกว่า 500 ตัว โครงการสงเคราะห์สัตว์บ้านคุณรัตนา  นครสุต  เลขที่ 53/12 ม.13 ถนนโคกเทียน ซ.9 ต.โคกเทียน อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่ออุปการะเลี้ยงดู สุนัขและแมวกว่า 100 ตัว และสมาคมสงเคราะห์สัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรในการช่วยเหลือสุนัขและแมว ในกรุงเทพมหานคร หรือตามที่ท่านพิจารณาเห็นสมควรเพื่อช่วยเหลือสัตว์ทุกชีวิตให้ฝ่าวิกฤติโควิด - 19 ไปด้วยกัน
     ในการนี้ ดร.เดวิด ไลแมน อุปนายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย และประธานกรรมการผู้บริหารสูงสุดด้านวัฒนธรรมองค์กร บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำนักกฎหมายชั้นนำของประเทศ อดีตประธานหอการค้าอเมริกาในประเทศไทย บริจาคเงินส่วนตัวช่วยเหลือสัตว์ ผ่านโครงการสะพานบุญเพื่อสัตว์ สู้ภัยโควิด- 19 โดยบริจาคตรงให้กับองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ เป็นจำนวนเงิน 550,000 บาท และบริจาคอาหารเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้แก่สัตว์ อีก 4 องค์กร เพื่อใช้ในการช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในการนี้ บริษัทเพอร์เฟค คอมพาเนียนกรุ๊ป จำกัด โดยคุณริชาร์ด ฮัมเป รองกรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมบริจาคอาหารสุนัขและแมวจำนวน 110 กระสอบ น้ำหนักรวม 1,850 กิโลกรัม แยกเป็นอาหารสุนัข จำนวน 70 กระสอบ กระสอบละ 15 กิโลกรัม และอาหารแมว จำนวน 40 กระสอบ กระสอบละ 20 กิโลกรัม เพื่อใช้ในโครงการต่อไป สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงแต่ละองค์กร หรือสอบถามมาที่ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย  โทรศัพท์ 02 255 5805-7 Email : info@thaispca.org หรือ Website : www.thaispca.org  “ เว้นระยะห่าง แต่ไม่เว้นระยะห่วง