ADS


Breaking News

กาชาดชวนให้เลือด สุขภาพดี โลกน่าอยู่ เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก

สภากาชาดไทย รณรงค์คนไทยตระหนักให้เลือด สุขภาพดี โลกน่าอยู่ บริจาคโลหิตด้วยความ     สมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2563 (World Blood Donor Day 2020) ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เปิดเผยว่า 14 มิถุนายน ของทุกปี กำหนดให้เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก เพื่อเป็นวันที่ระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอ เป็นครั้งแรก ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตของโลก และได้รับรางวัลโนเบล สาขาสรีรวิทยา หรือแพทยศาสตร์ ในปี ค.ศ.1930 โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) สหพันธ์สภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) สหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศ (FIODS) และ สมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศ (ISBT) เชิญชวนให้สภากาชาดทั่วโลก จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง เพื่อเป็นวันแห่ง  การขอบคุณผู้บริจาคโลหิต ในปี 2563 มี Slogan ว่า “Give blood and make the world a healthier place -       ให้เลือด สุขภาพดี โลกน่าอยู่ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นของการบริจาคโลหิต เพราะโลหิตยังคงเป็น   ยารักษาโรคที่สำคัญ ซึ่งต้องได้มาจากการบริจาคเท่านั้น และต้องการใช้ทุกวัน หากผู้บริจาคโลหิตมีความพร้อมด้านสุขภาพ จะส่งผลทำให้ผู้ป่วยได้รับโลหิตที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา 
สภากาชาดไทย จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2547 และได้จัดมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน   เป็นปีที่ 17 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 แต่ปีนี้จัดเป็นสัปดาห์วันผู้บริจาคโลหิตโลก ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2563 เพื่อลดการรวมตัวผู้บริจาคโลหิตจำนวนมาก โดยมีกิจกรรมดังนี้

  • การบริจาคโลหิต พร้อมรับบัตรดูหนังจาก SF เป็นที่ระลึก 1 ที่นั่ง ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนน อังรีดูนังต์ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
  • กิจกรรมรณรงค์ผ่านสื่อ Social Media เชิญชวนผู้บริจาคโลหิตที่มีเสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลกปีใดก็ได้ (ตั้งแต่ปี 2547 – ปี 2562) โพสต์ภาพ “โชว์ให้ดู... แชร์ให้เห็น” ติดhashtag #WBDD2020 ลงบน Facebook ตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Public) ตั้งแต่วันนี้-14 มิถุนายน 2563 จับฉลากผู้โชคดี 100 รางวัล จะได้รับ “ตุ๊กตาล้มลุกหนูแดง” เป็นที่ระลึก
  • เปลี่ยนกรอบภาพ Profile Facebook ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2563

ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร. 0 2263 9600 ต่อ 1101, 1760, 1761