ADS


Breaking News

การรถไฟฯ เข้มป้องกันโควิด19 พร้อมเปิดรถทางไกลตามมาตรการผ่อนคลาย

การรถไฟฯ เปิดเดินขบวนรถทางไกลตามมาตรการผ่อนคลายของรัฐ
     แม้วันนี้ ประเทศไทยจะเริ่มกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติแล้ว แต่การรถไฟแห่งประเทศไทย ยังคงดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บนขบวนรถและสถานี ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม

https://youtu.be/nI0nqnuMC6Q