ADS


Breaking News

📊สถิติสำคัญ เกี่ยวกับโรคโควิดในแต่ละประเทศทั่วโลก🌐 ณ 25 มิ.ย.63

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563
วันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกมากกว่า 9.5 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า 4.8 แสนราย
  ▶️จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม และต่อประชากร 
  ▶️จำนวนผู้เสียชีวิตรวม และต่อประชากร 
  ▶️อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ 
  ▶️จำนวนผู้รักษาหายแล้วรวม และต่อประชากร
  ▶️อัตราผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ

📚วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)